Bestuursopdracht

Regionaal
Ambitiedocument

In het Regionaal Ambitiedocument zijn concrete doelen vastgelegd waar de komende jaren samen aan wordt gewerkt door de Kop-gemeenten. Door het bundelen van krachten wordt actief aandacht besteed aan het verbeteren van de leefbaarheid in en duurzaamheid van de kernen in de Kop van Noord-Holland. Dit moet leiden tot een sterke, energieke regio met een hoge kwaliteit van leven.

Project 111:


Revitalisering
De Koog / Planet Texel

Doelstelling

De doelstelling van het project Revitalisering De Koog/Planet Texel is het opwaarderen van het duindorp De Koog. Dit is van groot belang voor zowel de leefbaarheid van het dorp zelf, als voor de totale Texelse economie en de Noordkop. Het project draagt bij aan een leefbare en dynamische regio en is het resultaat van een samenwerking tussen bewoners en ondernemers.Voortgang en werkzaamheden:

De wensen en voorkeuren van exploitanten in De Koog zijn in 2018 uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan en de APV-regeling ‘Terrassen en uitstallingen’. Deze worden in februari 2019 vastgesteld door het college en in mei 2019 door de gemeenteraad van Texel.


In 2018 hebben op basis van het wensbeeld verbouwingen en handhaving plaatsgevonden in de Dorpsstraat en is gestart met de aannemerscombinatie, die de ‘Kop van Zuid’ en ‘Rondje De Koog’ realiseert. Volgens planning is de realisatie eind 2019 gereed. Ook is het wensbeeld vastgesteld met betrekking tot schone en opgeknapte openbare ruimtes. Hierbij is een koppeling gemaakt met het dagelijks beheer van De Koog. De voorbereiding op Planet De Koog (fase 2) is gestart. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met verkeer en parkeren in verband met het toeristisch toekomstplan. Voor de uitvoering van het pilotproject ‘Tiny Houses’ is geen draagvlak bij belanghebbenden.

Project 121:


Opwaarderen dorpsplein Huisduinen

Doelstelling

Het projectdoel van ‘Toeristisch Knooppunt Huisduinen’ is het creëren van een aantrekkelijk dorpsplein voor Huisduinen. Hierdoor wordt de leefbaarheid versterkt en tegelijkertijd de attractiviteit van de Noordzeekust in de Kop van Noord-Holland vergroot.

Voortgang en werkzaamheden:

De werkgroep heeft samen met de bewoners van Huisduinen een ontwerp voor de herinrichting van het plein ontwikkeld. Na een inschatting van de kosten is in 2018 duidelijk geworden dat buiten De Kop Werkt! om budget gevonden moet worden om het project te kunnen uitvoeren. Daarom is in de tweede helft van 2018 een aanvraag bij het Waddenfonds voorbereid. Deze is ingediend in het aanbestedingstraject december 2018-januari 2019.


In afwachting van goedkeuring van deze aanvraag is het project nog niet gerealiseerd. Indien het Waddenfonds geen bijdrage levert voor dit project, worden in 2019 goedkopere opties overwogen voor de herinrichting, die aansluiten bij de bestaande budgetten.

Project 122:


Gebiedsontwikkeling Huisduinen
(Den Helder)

Doelstelling

Het project Gebiedsontwikkeling Huisduinen heeft als doel de Noordzeekust aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers als bewoners. Het project verbetert de (toeristische) infrastructuur in het gebied door het realiseren van een goed toegankelijke strandslag bij Huisduinen. Door het versterken van de kwaliteit van de toeristische sfeer wordt bijgedragen aan de toeristische economie in het gebied en betere bereikbaarheid van het strand.

Voortgang en werkzaamheden:

Het algemene doel, het verbeteren van de toegankelijkheid van het strand Huisduinen, is nog niet behaald. In 2018 hebben betrokkenen meerdere keren overlegd en is een natuurtoets gemaakt. Het uitvoeren van de natuurtoets start in het eerste kwartaal van 2019. Bij een positieve uitkomst worden het definitieve ontwerp en de vergunningsaanvraag uitgewerkt. Bij een negatieve uitkomst wordt de uitwerking opnieuw vastgesteld. De resultaten van de natuurtoets worden in het tweede kwartaal van 2019 verwacht.

Project 131:


Versterking ligging aan zee (Den Helder)

Doelstelling

De gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoeken in overleg met de Provincie Noord-Holland welke aanpassingen nodig zijn om door toekomstige aanpassingen een multifunctionele waterkering mogelijk te maken. Het eerste uitvoeringsproject moet leiden tot verbetering van de dijkopgang. Het algemene doel is om multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk toe te staan. Op basis van onderzoek moet blijken hoe dit een meerwaarde kan zijn voor onder meer duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de recreatief-toeristische waarde van Den Helder.

Voortgang en werkzaamheden:

Het winnende ontwerp van architectenbureau MVRDV uit Rotterdam werd goed ontvangen bij de presentatie in Den Helder. Betrokken partijen zijn enthousiast. Het ontwerp is weliswaar spectaculair, maar met een kostenraming van € 3,5 miljoen ook ver boven het beschikbare budget. Het ontwerp is alleen te realiseren als voor een andere werkwijze wordt gekozen.


De betrokkenheid van de verschillende partijen en de enthousiaste publieke opinie willen we omzetten in acties richting realisatie. We vragen partijen aan dit project bij te dragen met geld, kennis, materialen, organisatie en uitvoering. Ook moeten nieuwe partijen gevonden worden om met elkaar te werken aan de realisatie van dit unieke project. Het onderzoek naar mogelijke fondsen loopt, evenals gesprekken met geïnteresseerde partijen die hieraan willen bijdragen. In het tweede kwartaal is hier meer over bekend. Op basis van deze uitkomst wordt duidelijk of het project in de huidige vorm doorgang vindt.

Project 151:


Revitalisering Groote Keeten

Doelstelling

Het burgerinitiatief in Groote Keeten om de openbare ruimte op en in de omgeving van het dorpsplein in te vullen en op te knappen, moet bijdragen aan het creëren van een aantrekkelijke kustplaats. Samen met de inwoners van Groote Keeten werken we aan een breed gedragen plan voor de herinrichting en omgeving van het plein, met als doel een attractieve doorgang richting het strand voor recreanten en inwoners te realiseren.

Voortgang en werkzaamheden:

De voorbereidingsfase tot en met het gunnen van een opdracht aan een marktpartij die het plein realiseert is in 2018 afgerond. De bouw zelf start begin 2019 en wordt afgerond voor de start van het nieuwe toeristenseizoen (april 2019). Hiermee is definitief groen licht gegeven voor de uitvoering van dit project.

Project 161:


Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Doelstelling

Sint Maartenszee moet een aantrekkelijke plaats voor toeristen blijven. Door de kwaliteit van Sint Maartenszee te versterken willen we recreatie en daarmee samenhangende activiteiten zich verder laten ontwikkelen en toekomstbestendig maken. Door Sint Maartenszee aantrekkelijk te houden en te maken voor bewoners, recreanten, investeerders en ondernemers willen we de badplaats de komende tientallen jaren in stand houden.

Voortgang en werkzaamheden:

Het budget dat door De Kop Werkt! beschikbaar is gesteld, was in eerste instantie bedoeld voor de deelprojecten ‘Verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/Westerduinweg/Zeeweg’ en ‘Verleggen voetpad Zeeweg’. Overleg met inwoners en ondernemers na de presentatie van de schetsen heeft geleid tot heroverweging van de ontwerpopgave.


Inmiddels is het project, na overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (eigenaar van de Zeeweg), bijgesteld en is een nieuwe planning ontstaan waarin actuele prioriteiten zijn opgenomen . De voorgestelde plannen voor de Zeeweg, de weg waar de meest ingrijpende ingrepen plaats moeten vinden, leidden tot een discussie over het overnemen van het (volledige) wegenbestand van de HHNK. Deze discussie leverde vertraging op in het project.


Voor het eerste deel van de Zeeweg tot en met het kruispunt met de Belkmerweg, wordt in het eerste kwartaal van 2019 een plan van aanpak opgesteld. De verwachting is dat hiermee het doel van het project voor het jaarprogramma 2019 behaald wordt.

Project 171:


Energy & Health Campus

Doelstelling

De Energy & Health Campus heeft drie doelstellingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het creëren van een aantrekkelijk en open (werk)gebied in de toekomst dat leidt tot een interactief kennis- en informatiecentrum op locatie. De Energy & Health Campus moet een inspirerende omgeving zijn, waarin wetenschappers in nucleaire gezondheid en duurzame energie vanuit de hele wereld graag willen werken. Uiteindelijk is de bedoeling dat de campus uitgroeit tot een aantrekkelijke wetenschapsomgeving op het gebied van duurzame energie en nucleaire gezondheid.

Voortgang en werkzaamheden:

De doelen van het project voor het jaarprogramma 2018 zijn deels behaald. Bij het opstellen van het projectplan in 2016 werd uitgegaan van een overgang naar de realisatiefase in 2018. Dit projectplan is inmiddels achterhaald.


In juli is de gebiedsvisie, het masterplan waarin belangrijke mijlpalen zijn uitgewerkt, door alle betrokken partijen vastgesteld. Dit heeft geleid tot een conceptjaarplan 2019 met een doorkijk tot 2023, waar op dit moment de laatste hand aan wordt gelegd. In februari wordt het jaarplan definitief gemaakt.

Project 192:


Identity Matching

Doelstelling

Het versterken van de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen in de Kop van Noord-Holland is de algemene doelstelling van het project ‘Identity Matching’. Het versterken van de lokale identiteit waar bewoners zich in herkennen is tevens van belang voor de culturele ontwikkeling van het gebied. Doel is om de ontwikkelde identiteit van kustplaatsen tot uitdrukking te laten komen in (soms kortlopende) campagnes voor winkels, horeca, recreatiebedrijven en evenementen, maar ook zichtbaar te maken in openbare ruimten.

Voortgang en werkzaamheden:

Het doel is tot op heden deels bereikt. Met bijeenkomsten in Julianadorp en Den Helder is de (h)erkenning van lokale identiteit versterkt (fase 2). De uitdrukking en communicatie hiervan is nog niet behaald, daar wordt de komende periode uitvoering aan gegeven. Doordat de (kust)plaatsen bestaande kwaliteiten versterken door onderscheidend te zijn en producten ontwikkelen die hierbij passen, wordt het profiel versterkt. Door hier regionaal aan te werken kunnen gelijksoortige profielen samen worden ontwikkeld, leren we van elkaar en stimuleren we elkaar.


De verwachting was in de tweede helft van 2018 fase 3, ‘Hollandse Kust’ (Schagen/Julianadorp/Den Helder), verder uit te werken en te starten met fase 1 (Kolhorn). Vanwege andere prioriteiten heeft dit niet plaatsgevonden. Wel is in deze periode formeel opdracht verstrekt voor de vervolgfase. Dit wordt in februari 2019 verder in gang gezet.

Project 411:


Huisvesting arbeidsmigranten

Doelstelling

Het project Huisvesting arbeidsmigranten wil voor voldoende en betere huisvesting voor arbeidsmigranten zorgen en een blijvende oplossing vinden voor tijdelijk gebruik van huisvesting. Het inzetten van arbeidsmigranten is belangrijk voor het functioneren van regionale bedrijven in diverse sectoren. Het budget wordt gebruikt om het nut en de noodzaak van goede, duurzame huisvesting in beeld te brengen. Een speciaal team wordt ingezet om ondernemers hier meer bewust van te maken.

Voortgang en werkzaamheden:

In 2018 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt binnen de Kop van Noord-Holland en Noord-Holland Noord. Deze afspraken zijn de basis van het plan van aanpak, dat inmiddels door de gehele regio omarmd is. In Opmeer en Hollands Kroon is in december gestart met het werken via het ‘Westlands model’. Hierbij worden alle arbeidsmigranten ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Dit model kende een goede pilot en wordt in 2019 vastgelegd.


Om meer zicht en grip te krijgen op de minimale woon- en verblijfskwaliteit voor arbeidsmigranten, werd in 2017 en 2018 een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten heeft Expertisecentrum Flexwonen de belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken samengevat in een kennisrapport. De informatie uit dit rapport wordt in 2019 gebruikt om concrete acties te ondernemen. De regionale kadernota wordt begin 2019 bijgewerkt.

Project 421:


Verduurzamingsonderzoeken agrarische sector

Doelstelling

Welke oplossingen helpen bij het terugdringen van CO2-uitstoot in de glastuinbouw? Door de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming te onderzoeken, willen we de meest kansrijke oplossingen voor het verminderen van de uitstoot in deze sector uitwerken tot gerichte vervolgprojecten.


Voortgang en werkzaamheden:

De goedkeuring voor dit project - door GreenPort NHN en Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) - heeft tot eind 2018 op zich laten wachten. Daardoor vindt de uitvoering van het onderzoek plaats in 2019 en deels in 2020. Dit gebeurt in drie verschillende fasen.


Vanaf januari 2019 tot oktober 2019 wordt onderzoek verricht naar de warmte- en energiekoppeling binnen de cacao- en zetmeelindustrie. Verder worden koppelingen op Agriport A7 en in de bebouwde omgeving van Medemblik en/of Middenmeer onderzocht.

Project 431:


Gezond lokaal voedselprogramma

Doelstelling

Het doel van het project is de regionale samenwerking tussen landbouw en de zorgsector verbeteren en het aanmoedigen van onderlinge samenwerking tussen producenten van streekproducten. De focus ligt op het stimuleren, faciliteren en organiseren van landbouw-zorgketen-projecten om hiermee innovatief de problemen rond korte ketens, ondervoeding, eenzaamheid, verspilling en duurzaamheid te lijf te gaan.

Voortgang en werkzaamheden:

Het beoogde doel van het project is gedeeltelijk behaald. De spin-off, waarbij de focus lag op het vergroten van marktkansen voor streekproducten, heeft plaatsgemaakt voor een nieuw project. In het kader van het lokale programma zoekt De Kop Werkt! aansluiting bij de AZ Food Tour. Dit project heeft als doel kinderen bewust te maken van gezonde voeding, een gezonde levensstijl en streekproducten. Kinderen denken actief mee over maatschappelijke problemen rondom voeding, zoals verspilling. Dit gebeurt onder meer door het bezoeken van regionale bedrijven.


De doelstelling en plannen van De Kop Werkt!, Greenport NHN en LTO Hollands Kroon komen overeen met de doelstellingen en werkwijze van de AZ Food Tour. Daarom is besloten niet zelf een evenement te organiseren, maar heeft Greenport NHN (partner van de AZ Food Tour) bij De Kop Werkt! een subsidieaanvraag ingediend. Het project kent twee pijlers: enerzijds verstrekt De Kop Werkt! een subsidie aan Greenport NHN om werkzaamheden voor de AZ Food Tour uit te voeren, anderzijds organiseert De Kop Werkt! in samenwerking met LTO Hollands Kroon excursies voor deelnemende scholen naar regionale telers en communiceert hierover. De uitvoering van het project vindt begin 2019 plaats.

Project 441:


Versterking IJsselmeerkustbeleving

Doelstelling

Door recreatief ruimtegebruik toe te staan rond de IJsselmeerdijk, langs de kuststrook tussen Den Oever en Middenmeer, wordt gewerkt aan het versterken van de beleving van de IJsselmeerkust. Dit gebeurt door het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen, die passen bij de beleving van de Noordzeekust en Waddenkust. Onderzoek moet uitwijzen hoe deze nieuwe mogelijkheid een meerwaarde kan zijn voor onder meer ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de recreatief-toeristische waarde van de Wieringermeer.

Voortgang en werkzaamheden:

Het opstellen van het plan van aanpak is afgerond. Een overleg met ondernemers, gevestigd langs de IJsselmeerkust, en Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, genodigden van de provincie en direct betrokkenen heeft verschillende snel te realiseren verbeteringen opgeleverd, die inmiddels worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de eerste films voor de QR-code-route en de werkzaamheden aan de paden voor de ruiterroute door het Dijkgatsbos. Ook heeft dit ervoor gezorgd dat de Dijkgatsboscross in de laatste week van juni weer terug is binnen de gemeente.


Tijdens een brainstormsessie zijn de mogelijkheden verkend voor het leefbaarder maken van het gebied bij ‘De Wielen’. Zo is een inventarisatie gemaakt van de locaties waar picknicktafels en banken geplaatst kunnen worden en worden de bermen ingezaaid met een bloemenmengsel. De projectgroep gaat hier in 2019 mee verder. Tevens loopt de uitvoering van de verbeteringen door in 2019.

Project 511:


Vestigingsmilieus

Doelstelling

Een aantrekkelijk vestigingsmilieu bereiken in de Kop van Noord-Holland is de gedachte achter het project Vestigingsmilieus. Daarnaast moet de leefbaarheid hoog blijven in de kernen van deze regio. In het Regionaal Ambitiedocument is daarom het ontwikkelen van integrale ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën voor de kernen in de Kop.

Voortgang en werkzaamheden:

Het beoogde doel voor 2018 is ten dele behaald. Alle projecten binnen De Kop Werkt! moeten bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsmilieu en de leefbaarheid van kernen in de Kop van Noord-Holland. Dit project is echter in het afgelopen jaar aangehouden, omdat de Regionale Raadscommissie Noordkop om een actualisatie heeft gevraagd van het Regionaal Ambitiedocument. Daarnaast moet het project Regionale Omgevingsvisie nog worden opgepakt. Dit project heeft een directe relatie met ‘Vestigingsmilieus’ en het te actualiseren Regionaal Ambitiedocument. Het laatste punt is de Provinciale Omgevingsvisie. De provincie heeft in de beweging “sterke kernen, sterke regio’s” aangegeven op dit terrein met regio’s te willen samenwerken.

In 2018 is het plan van aanpak opgesteld en zijn met diverse belanghebbenden expertmeetings gehouden om de belangrijkste opgaven voor de regio in beeld te krijgen. Het resultaat van de expertmeetings zal worden gebruikt als bouwsteen voor het nieuwe Regionale Ambitiedocument 2.0.

Project 512:


Uitvoering Dorpsontwikkelingsplan
Oudesluis

Doelstelling

Het doel van dit project is om in samenspraak met de inwoners van Oudesluis de leefbaarheid van de dorpskern te behouden én te versterken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het interessanter maken van de dorpskern als gebied om in te wonen en leven.

Voortgang en werkzaamheden:

Het opknappen van de openbare ruimte in de omgeving van het Polderpark en Ontmoetingsplein is afgerond. Ook zijn parkeerplekken en fietsenstallingen nabij de waterberging aangelegd om het voor bezoekers aantrekkelijk te maken een wandeling door de waterberging en het Polderpark te maken. De werkzaamheden rondom het opknappen van de multifunctionele ruimte De Bijenkorf en voetbalvereniging Oudesluis zijn in volle gang. Deze worden naar verwachting in juni 2019 afgerond.


Momenteel wordt met partijen gesproken over de aanleg van het Molenpad. Op dit moment is de planning dat deze werkzaamheden in het derde kwartaal van 2019 zijn afgerond.


Project 516:


Regionale visies verblijfsrecreatie en detailhandel

Doelstelling

Het uitvoeren van een vitaliteitsscan geeft inzicht in de levendigheid van verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland met betrekking tot recreatie- en vakantieparken. Ook worden via dit project mogelijke oplossingen voor verbeteringen aangedragen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambities, zoals in de visie ‘Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord’ geformuleerd. De uitkomsten van de scan en de aanvullende onderzoeken worden vertaald naar een gerichte inzet van middelen uit het revitaliseringsfonds.

Voortgang en werkzaamheden:

Het project is in juni 2018 gestart. In het derde en vierde kwartaal van 2018 heeft Bureau ZKA de vitaliteitsscan uitgevoerd. Tussen september en november zijn enquêtes gehouden en bedrijvenschouws verricht door het bureau. Zo werd onder meer gesproken met verschillende bedrijven, ondernemers, VVE-bestuurders en beheerders. De concepteindrapportage is in december 2018 opgeleverd.


De vitaliteitsscan geeft een duidelijk inzicht in de vitaliteit van de verblijfsrecreatie op individueel parkniveau, maar ook een totaalbeeld van de Kop van Noord-Holland. Daarnaast bieden de resultaten ook een beleving: welke instrumenten kunnen voor welk park worden ingezet en welke stappen moeten genomen worden om tot uitvoering te komen? Door deze informatie kan het revitaliseringsfonds efficiënt en effectief worden ingericht.

Project 521:


Vrijkomende agrarische bebouwing / Kwaliteitsimpuls vergroting agrarische bouwblokken

Doelstelling

De agrarische sector breidt uit. De productiecapaciteit wordt verhoogd en vaak worden verschillende functies ondergebracht in één bouwblok. Dit leidt naast de komst van grotere productie- en distributiegebouwen in veel gevallen tot leeg- en vrijstaande agrarische bebouwing. Dit project wil de gevolgen van schaalvergroting in de landbouw vormgeven, zodat bouwblokken in de omgeving passen en kwaliteit toevoegen aan het landschap. Daarnaast zet het project zich in om verloedering van (vrijgekomen) agrarische bebouwing tegen te gaan of een nieuwe invulling te geven aan leegstaande panden.

Voortgang en werkzaamheden:

Een kick-offmeeting vormde in december 2018 de presentatie en start van het project. Tijdens deze samenkomst waren naast GreenPort NHN en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ook de gemeenten van de Kop van Noord-Holland aanwezig. Besloten is om diverse thema’s uit te lichten, zoals duurzaamheid en huisvesting van buitenlandse werknemers. De projectgroep heeft betrokkenen opgeroepen praktijksituaties in te dienen. In het eerste kwartaal van 2019 wordt verkend welke projecten er zijn, waarna project 1 van start gaat.

Project 530-536:


Bereikbaarheid De Kop Werkt!

Doelstelling

Binnen De Kop Werkt! is een werkteam actief voor het in beeld brengen van maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Door de bereikbaarheid van en binnen de Kop van Noord-Holland te ondersteunen, levert dit project een bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkelingen in de regio. Het werkteam, gevormd door de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen, de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat, heeft een onderzoeksprogramma opgesteld om mogelijkheden tot verbetering van de bereikbaarheid in kaart te brengen.


Voortgang en werkzaamheden:

Uiteindelijk is in 2017 een onderzoeksvoorstel gedaan voor de verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming:

- op de N250

- op de oostwestrelatie Stolpen-Medemblik

- de bereikbaarheid van de ontwikkelingslocatie Petten

- het ICT-gestuurd vervoer voor Agriport A7


Naast het verder onderzoeken van de projecten uit de eerste helft van 2018 is een onderzoek gestart naar:

- een twee-plus-twee-wegverbinding tussen Alkmaar en Den Helder

- een goede doorstroming van de N245 door Schagen

- een vertaling van de fietsvisie van de Provincie Noord-Holland naar een concreet netwerk en mogelijke projecten


De provincie heeft de functionele werking van een vaste oeververbinding Burgervlotbrug onderzocht en haar standpunt verwoord in het document ‘Bereikbaarheid voor de Kop van Noord-Holland’. De resultaten van de opdracht zijn in mei 2018 gepresenteerd. Het voorstel, een aanzet voor een integrale benadering van de De Kop Werkt!-projecten, voor de tweede helft van 2018 is door de stuurgroep De Kop Werkt! goedgekeurd. In het bestuurlijk trio zijn inmiddels de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder, Schagen, de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat bestuurlijk vertegenwoordigd.


Voor de N250 in Den Helder, route Kooypunt-Tesohaven, is een probleemanalyse uitgevoerd en zijn aanvullende onderzoeken verricht met als doel mogelijke oplossingen te creëren. Tevens is onderzoek gedaan naar verbetering van de oostwestverbinding Stolpen-Medemblik, met extra aandacht voor de verkeersveiligheid van het fietspad langs de Groetweg en de kruisingen. Het verbeteren van de doorstroming N9 (in combinatie met de Ontwikkellocatie Petten, Nieuwe Zeeweg) en de N245 door Schagen is eveneens onderzocht. De fietsvisie van de provincie is binnen het project vertaald naar concrete routes en projecten.


Naast onderzoek in opdracht van de stuurgroep is ook onderzoek gedaan naar:

- een maatschappelijke kosten-batenanalyse van een vaste oeververbinding Burgervlotbrug

- ongelijkvloerse kruising Kogerdijk-N9

- Stolperbasculebrug

- bypass Nollenweg/N242 (Noordoost Alkmaar)

- fietsvisie Provincie Noord-Holland


Een mobiliteitsmanager doet aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden voor collectief ICT-gestuurd vervoer voor Agriport A7.

Project 542:


Versterking vaarroutenetwerken
Kop van Noord-Holland, knooppunt Kolhorn

Doelstelling

Met dit project haakt de Noordkop via de gemeente Hollands Kroon aan bij het programma voor waterrecreatie van de Provincie Noord-Holland. De eerste stap is het maken van een eenvoudige koppeling voor sloepen met het vaarroutenetwerk van Alkmaar en West-Friesland. Hierdoor kan Kolhorn, ondersteund door Schagen en Middenmeer, verder uitgroeien als knooppunt en scharnierpunt tussen West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.

Voortgang en werkzaamheden:

Na het opstellen van een plan van aanpak zijn in 2018 verschillende verbeterpunten uitgevoerd. Het Kolhornerbos is voorzien van een nieuw wandelpad dat is aangesloten op het wandelnetwerk. In het bos zijn een natuurlijke speelplaats, hondenstrand en insectenhotel gerealiseerd. Ook is een ecologische vijver met broedwand geplaatst en is het bos ingezaaid met verschillende, bloemrijke mengsels om het bos ecologisch aantrekkelijker te maken.


Langs de Molenkolk, bij de ingang van het bos, is de fundering van de historische molen opgegraven en blootgelegd. Daarnaast is de toegankelijkheid van de kanosteiger bij het gemaal van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verbeterd. Samen met bewoners is tijdens een bijeenkomst gebrainstormd over de mogelijkheden van een drijvend park in de ‘Pishoek’ en wordt in samenwerking met HHNK bekeken of de trailerhelling en steigers in de Boezem, Wieringerwaard, opgeknapt kunnen worden. Voor het aanleggen van camperplaatsen op ‘Het Groentje’ zijn vergunningen aangevraagd.

Project 543:


Vaarroutenetwerk Amstelmeer / IJsselmeer

Doelstelling

Om de Noordkop beter ‘bevaarbaar’ te maken moet de verbinding tussen het Amstelmeer en het IJsselmeer worden verbeterd. Dit project richt zich op het oplossen van knelpunten tussen het Amstelmeer en IJsselmeer en het versterken van het vaarroutenetwerk in de Kop van Noord-Holland. Bij het project zijn naast bewoners ook Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en ondernemers van het Lutjestrand betrokken.

Voortgang en werkzaamheden:

Na het opstellen van het plan van aanpak, is in 2018 gestart met het realiseren van de verbeterpunten, die snel kunnen worden uitgevoerd. Het openen van het sloepennetwerk is hiervan het eerste resultaat. Eind 2019 zijn alle eenvoudige verbeteringen opgeleverd.


Momenteel worden vergunningen aangevraagd voor een douchegelegenheid en kleedscherm bij het Lutjestrand. De inventarisatie met betrekking tot de mogelijkheden in het Slootdorperbos wordt in 2019 uitgewerkt tot een plan. Ook is er in 2019, op basis van een onderzoek naar grondeigenaren, een haalbaarheidsstudie naar de mogelijke locatie van een nieuwe trailerhelling in Slootdorp. Op dit moment vindt veldonderzoek plaats voor vijf aanmeersteigers langs de vaarroute tussen het Amstelmeer en IJsselmeer en wordt een haalbaarheidsstudie gedaan naar drijvende bomen.