Bestuursopdracht

Match2020

De Kop Werkt! brengt bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid bij elkaar, met als doel gezamenlijk de balans tussen werkgelegenheid en opleidingen in de regio te verbeteren. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, wordt talent behouden voor de regio en krijgen bedrijven alle kans zich verder te ontwikkelen.

Project 611:

Uitvoering Regiosectorplannen (Match2020)


Project 613:

Opstellen regiosectorplan Zorg


Project 614:

Opstellen regiosectorplan Agribusiness


Project 615:

Opstellen regiosectorplan Tech@Connect


Project 617:

Opstellen regiosectorplan Toerisme & Recreatie

Doelstelling:

Het project Uitvoering Regiosectorplannen is onderdeel van het programma ‘Match2020’, voorheen het programma ‘Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs’. Dit programma heeft als doel het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en hierin een ideale afstemming van vraag en aanbod tot stand te brengen. Binnen het programma zijn vijf speerpunten (sectoren) benoemd: Agribusiness, Energie & Duurzaamheid, Maritiem & Offshore (samengevoegd tot Tech@Connect), Zorg en Toerisme & Recreatie.

Voortgang en werkzaamheden:

De sectorplannen zijn in juli 2018 vastgesteld in de stuurgroep De Kop Werkt!. Het verbinden van de verschillende belangen en belanghebbenden (onderwijs, werkgevers en overheid) heeft meer tijd gekost. Het resultaat is dat er nu breed gedragen plannen op tafel liggen. Dit biedt een goede voedingsbodem voor het vervolg van het project. Het sectorplan Toerisme & Recreatie is nog in de maak. In december is een werkgeversbijeenkomst georganiseerd, waarbij input is verzameld om te komen tot het definitieve plan voor deze sector.

Zorg:

In november 2018 is een overeenkomst ondertekend waarmee partners uit zorg en onderwijs hun betrokkenheid bevestigen. Voor de uitvoering van het sectorplan is aansluiting gezocht bij ZWPlus, een samenwerkingsverband van twintig organisaties op het gebied van zorg en welzijn in Noord-Holland Noord. Door ZWPlus te betrekken bij de uitvoering van het sectorplan worden bestaande initiatieven versterkt en is er een duidelijke benadering van mogelijke partners.

Agribusiness:

In de agrisector worden bestaande projecten van GreenPort Noord-Holland Noord versterkt. Er is gewerkt aan de bekendheid van het leer- en werktraject ‘GroenStart’ onder gemeentes en het bedrijfsleven in de Kop van Noord-Holland. Op negen scholen (in totaal zestien klassen) in de regio is de ‘Tuinbouw Battle’ georganiseerd.

Tech@Connect:

Het regiosectorplan voor techniek heeft geleid tot de organisatie van het Promotie Event Techniek (12 april 2018) en de toekenning van een RIF-subsidie voor innovatief beroepsonderwijs. Om de netwerken te versterken is een netwerkbijeenkomst voor partners van Tech@Connect georganiseerd en vond een meet-and-greet met deelnemers aan de duurzaamheidsrace Racing Aeolus Den Helder plaats. Inmiddels levert de Koninklijke Marine een fulltime medewerker aan Tech@Connect voor de uitvoering van diverse projecten.

Toerisme & Recreatie:

Het project heeft ondersteuning gegeven aan de op Texel opgezette koksopleiding. In 2019 vinden, mede dankzij de inzet van ‘Match2020’, masterclasses gericht op streekproducten plaats. Doel hiervan is nieuwe koks kennis te laten maken met en te binden aan de regio. De werkgeversbijeenkomst (eind december) is de eerste stap geweest naar het vormen van een netwerk waarbij werkgevers elkaar weten te vinden in hun gezamenlijke behoeftes, zoals de inkoop van opleidingen.

Project 612:


Carrières in de Kop

Doelstelling

Door jongeren warm te maken voor de sectoren Maritiem & Offshore, Energie & Duurzaamheid, Agribusiness, Zorg en Toerisme & Recreatie willen we hen aanmoedigen te kiezen voor een studie- of beroepskeuze voor deze branches. In 2018 is besloten het project te samen te voegen met het project Arbeidscommunicatie. Beide projecten willen de Kop van Noord-Holland op de kaart zetten als aantrekkelijke leer- en werkregio, waarbij de doelgroep van Carrières in de Kop vooral uit jongeren bestaat.

Voortgang en werkzaamheden:

Door het verzamelen van informatie in de verschillende sectoren en het organiseren van een werksessie, waarbij onderwijs, het Ontwikkelinsgbedrijf Noord-Holland Noord en overheidsorganisaties vertegenwoordigd waren, is een eerste beeld van de aanpak uitgetekend. Uiteindelijk is besloten het project samen te voegen binnen het overkoepelende project Arbeidscommunicatie. Meer informatie over de verdere gang en stand van zaken is te vinden bij het project Campagne Arbeidscommunicatie.

Project 618:


Campagne
Arbeidsmarkt-communicatie

Doelstelling

Het project Arbeidsmarktcommunicatie is een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers met als doel de Kop van Noord-Holland neer te zetten als een aantrekkelijke leer- en werkregio. Doelgroepen die al in de Noordkop wonen worden verleid hier te leren en werken; mensen uit andere regio’s worden gestimuleerd zich in de Noordkop te vestigen en hier te leren en werken.


Voortgang en werkzaamheden:

In 2018 zijn het plan van aanpak en de strategie ontwikkeld en geformuleerd. Tijdens een werksessie waren onderwijs, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en overheidsorganisaties vertegenwoordigd.

Een tijdelijke projectleider inventariseert in het eerste kwartaal van 2019 de eisen, behoeften en voorwaarden van betrokken partijen en stelt een plan op. Tijdens de ontwerpfase wordt de markt om advies gevraagd en worden mogelijke oplossingen gevormd.

In het tweede kwartaal start de voorbereidingsfase van het project, waarin de aanbesteding en keuze voor de marktpartij bepaald worden. Het project wordt uitgevoerd in 2019 en loopt door in 2020.