Bestuursopdracht

Havensontwikkeling

Door samenwerking tussen de vier aanwezige havens in onze regio, de luchthaven, de bedrijventerreinen en infrastructuur die hier direct aan gekoppeld zijn te versterken, werkt De Kop Werkt! aan het verbeteren van de economische concurrentiepositie van Port of Den Helder en andere havens in de Kop van Noord-Holland. Het doel van de bestuursopdracht is de economische kracht van de regio internationaal op de kaart te zetten.

Project 211:


Kade 43-46

Doelstelling

Het project Kade 43-46 voor Port of Den Helder moet een bijdrage leveren aan een meer dan gemiddelde stijging van het Bruto Regionaal Product (BRP) en het aantal werkplekken in de regio. Het concrete doel van dit project is het aanleggen van een verbrede kade, die geschikt is voor de offshore-industrie.

Voortgang en werkzaamheden:

Het beoogde doel voor het jaarprogramma in 2018 is niet behaald. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wilde oorspronkelijk met tijdelijke maatregelen de stabiliteit van de dijk garanderen om vervolgens over enkele jaren de dijk definitief te versterken. Inmiddels heeft HHNK besloten de tijdelijke maatregelen niet uit te voeren en bekijkt momenteel welke structurele vervolgstappen voor dit dijkvak genomen moeten worden. Hoewel de planning vooralsnog niet duidelijk is, lijkt het niet waarschijnlijk dat deze maatregelen uitgevoerd worden binnen de periode van stimuleringsprogramma De Kop Werkt!. Daardoor maakt dijkversterking momenteel geen deel meer uit van dit project.

Het projectdoel werd in de jaarrapportage van 2017 bijgesteld naar het onderzoeken van een betere invulling van het gebruik van de kaderuimte achter de Moormanbrug. Dit is in 2018 verder opgepakt. Inmiddels is een tweede verkenning uitgevoerd. Er is onder meer onderzocht of dit plan realistisch is, zodat naast afmeerplaatsen voor visserijschepen ook flexibele kaderuimtes kunnen worden gerealiseerd voor ISPS-gecertificeerde schepen.


De verkenning leidde tot de conclusie dat een ‘quick win’ kan worden gerealiseerd door de ISPS-faciliteiten (International Ship and Port facility Security Code) te optimaliseren door plaatsing van camera’s en een op afstand bedienbare toegangspoort. Dit draagt bij een aan verbeterde serviceverlening door Port of Den Helder en betekent een stimulans voor de haven. De opdracht voor automatisering is in 2018 verstrekt en de werkzaamheden voor automatisering van de ISPS-beveiligingsvoorzieningen zijn gestart. De eindafrekening vindt plaats in 2019.

Project 212:


Paleiskade 2 (Harssens 1)

Doelstelling

Het project Paleiskade 2 heeft als doelstelling de aanleg van een kade en terrein als ‘one-stop supply base’ voor de offshore operations- en maintenance-sector. Om klaar te zijn voor de groeiende offshore-markt rondom energietransitie en windenergie heeft Port of Den Helder op korte termijn dringend behoefte aan meer kades en terrein direct achter deze kades.

Voortgang en werkzaamheden:

In de loop van 2018 is gebleken dat door de nieuwe nautische inpassing van de Koninklijke Marine de ontwikkeling van de Rijkswaterstaat-kade niet kan worden uitgevoerd. Daarom wordt vanaf 1 september 2018 binnen dit project de ontwikkeling van een deel van Fort Harssens voor civiel (politie, brandweer en medische hulpdiensten) medegebruik verkend. Feitelijk is dit een meer uitgebreide versie van het project Paleiskade 2, dat nu de naam Harssens 1 heeft gekregen. Verwacht wordt een uitbreiding tussen de drie á vier hectare.


Het beoogde doel voor 2018 is niet behaald. In september is gestart met de inleidingsfase voor het onderzoek naar de haalbaarheid van civiel-militaire ontwikkelingen. In maart 2019 zijn de resultaten bekend en wordt duidelijk of ontwikkelingen op Harssens kunnen plaatsvinden.

Project 216:


Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics

Doelstelling

De algemene doelstelling van dit project is werken aan het verbeteren van de concurrentiepositie van Port of Den Helder en de overige havens in de Kop van Noord-Holland. Dit gebeurt door het versterken, benutten en onderhouden van de marketingpositie. De marketingstrategie is bedoeld om meer bedrijven, die gerelateerd zijn aan de energiesector op de Noordzee, naar de regio te halen.

Voortgang en werkzaamheden:

Voor wat betreft het projectgedeelte is de jaarplanning 2018 behaald. Zo heeft dit project zich laten zien op het offshore-evenement North Sea Offshore (2018) en Port of Den Helder ondersteund tijdens de Offshore Technology Conference in Houston (VS). Andere activiteiten zijn het up-to-date houden van de website www.northseaenergygateway.com, het organiseren van projectbijeenkomsten rondom de samenwerking tussen North Sea Energy Gateway (NSEG) en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en deelname aan de Offshore Energy Beurs in de RAI (Amsterdam). Ook heeft NSEG deelgenomen aan de IRO-bijeenkomst bij Den Helder Airport en is de werkgroep aanwezig geweest op het Hamburg Wind Energy-evenement.


Het aanstellen van een projectleider, voor het gericht werken aan het behalen van de projectdoelen, laat op zich wachten. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en NSEG bepalen in 2019 de stappen die genomen moeten worden en de eventuele aanstelling van een projectleider. Dit gebeurt naar verwachting in het eerste kwartaal.

Project 217-218:


Bepalen geluidsruimte, inclusief maatregelen

Doelstelling

Door verdere havenontwikkeling mogelijk te maken ontstaat nieuwe ruimte voor bedrijven zich te vestigen; bedrijven die vervolgens zorgen voor een stijging van het Bruto Regionaal Product (BRP) en het aantal arbeidsplaatsen in de regio. Uitbreiding van de planologische geluidsruimte is hiervoor de belangrijkste voorwaarde. Geluid is één van de onderzoeken waarop de uitkomsten van de verkenning Paleiskade 2-Harssens 1 moeten worden gebaseerd.

Voortgang en werkzaamheden:

Port of Den Helder heeft haar onderzoek in 2018 afgerond. Daarnaast maakte de gemeente Den Helder een verkenning en probleemanalyse en werd een projectleider aangesteld. Daarmee is de eerste fase van het project voltooid. De Koninklijke Marine en Defensie zijn in 2018 gestart met hun deel van het onderzoek. Om een geluidsadvies uit te kunnen brengen is de informatie van deze partijen noodzakelijk. De verwachting is dat deze informatie in 2019 gedeeld wordt.


Geluidsruimte maakt deel uit van de verkenningen met betrekking tot de ontwikkeling van Harssens, die op 1 september zijn aangevangen. Naar verwachting betreft een groot deel van de resultaten de geluidsruimte van hele Helderse haven.

Project 219:


Samenwerkende havens

Doelstelling

Bij het benutten van economische kansen is samenwerking tussen de havens in de Kop van Noord-Holland van groot belang. Om als regio een rol te spelen binnen deze ontwikkelingen en te groeien, zijn naast de havens van Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon eigenlijk alle havens in het westelijk Waddengebied gebaat bij samenwerking.

Voortgang en werkzaamheden:

In 2018 zijn de stappen uit de notitie ‘Samenwerkende Havens’ verkend met betrekking tot de ontwikkelingen in de energietransitie en duurzaamheid. De regionale projectgroep is het traject gestart. Ook is een omgevingsanalyse gemaakt, zijn de trends en ontwikkelingen in beeld gebracht en de verbindingen tussen de verschillende havens duidelijk geworden.


Het traject rond het in beeld brengen van de identiteit, ambitie en business per haven is in het vierde kwartaal van 2018 vervolgd. Ook het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking, het bepalen van gedeelde kansrijke concepten en het op hoofdlijnen in beeld brengen van de eisen op het gebied van bereikbaarheid voor de havens, maken deel uit van dit traject. Door het inwerken van de strategisch beleidsadviseur, tevens projectleider, heeft dit traject vertraging opgelopen. Daarnaast heeft de haven van Den Helder ontwikkelingen doorgemaakt met betrekking tot de nieuwe nautische inpassing van de Koninklijke Marine.

Project 221:


Buitenveld

Doelstelling

De gemeente Den Helder wil in samenwerking met Port of Den Helder en het Rijksvastgoedbedrijf komen tot een nieuwe bestemming voor Buitenveld en een optie tot koop op dit terrein bedingen voor een toekomstige, nog te onderzoeken, functie. Een optie is het ontwikkelen van een vrachtwagenrotonde voor het verbeteren van de verkeersstroom in de haven. Het algemene doel van het project is het versterken van de (haven)economie.

Voortgang en werkzaamheden:

In de afgelopen periode zijn stappen gezet om te komen tot het aankopen van het terrein. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de periode tot december nodig gehad voor onderzoeken die medebepalend zijn voor de vraagprijs. Het bepalen van de uitgangspunten - en de daarvoor benodigde onderzoeken - neemt meer tijd in beslag dan eerder ingeschat. Wel zijn diverse voorbereidende onderzoeken afgerond, waaronder een bodemonderzoek, een asbestonderzoek en een kadeonderzoek. Er wordt nog gewerkt aan een archeologisch- en ecologisch onderzoek.


De planning voor het jaarprogramma in 2018 is niet behaald. Het project staat in ieder geval tot april 2019 stil. Dit in verband met de Strategische Vastgoednota Defensie, die in april 2019 openbaar wordt gemaakt. Hierin is ook Buitenveld meegenomen.

Project 231:


Building with Nature

Doelstelling

Het algemene doel van het project is het onderzoeken van de haalbaarheid van een nieuwe havenmonding voor Den Helder. Deze havenmonding creëert niet alleen economische kansen in de haven van Den Helder, maar versterkt tegelijkertijd de omringende natuur. De fysieke doelstelling kent twee speerpunten: het bevorderen van de natuurkwaliteit in en om Balgzand en het bevorderen van duurzame economische groei in de Kop van Noord-Holland door het creëren van ruimte in de haven voor haven-gerelateerde bedrijvigheid.


Voortgang en werkzaamheden:

In de eerste helft van 2018 is de aanbestedingsprocedure doorlopen en heeft de formele gunning aan de uitvoerende partij plaatsgevonden. Vervolgens is het plan van aanpak opgesteld en de planning van het project uitgewerkt. In verband met het groeiperspectief van de Koninklijke Marine was op bestuurlijk niveau in de eerste helft van 2018 betere afstemming nodig door de gewijzigde belangen en context van het project.


Het project is 1 september van start gegaan. Samen met de opdrachtgever zijn verschillende gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen. In het vierde kwartaal zijn inhoudelijke en praktische gesprekken gevoerd met ecologische en nautische organisaties. Dit heeft geresulteerd in een conceptstreefbeeld ecologie voor het Balgzand en een aantal scenario’s voor nautische herinrichting van de haven(mond). In 2019 worden het streefbeeld en de scenario’s samen met alle betrokken partijen in een aantal varianten verder uitgewerkt.