Voorwoord

Voorzitter


Jelle
Beemsterboer

‘De Kop Werkt! wordt meer en meer zichtbaar.

In dorpskernen, in de regio en zelfs op landelijk niveau laten we zien waar de Noordkop groot en sterk in is. Veel projecten van dit ambitieuze stimuleringsprogramma zijn uitgevoerd of worden op moment van schrijven gerealiseerd. De uitdaging voor de komende periode is ook de projecten die iets achterlopen op snelheid te brengen. We willen de goede resultaten die we met de afgeronde projecten behaald hebben vertalen naar andere, lopende projecten.


In totaal geeft De Kop Werkt! de regio een impuls van liefst 30 miljoen euro. Dit geld investeren we in projecten die dicht bij de mensen staan die in de Kop van Noord-Holland wonen, werken en leven. Projecten waar de samenleving iets aan heeft. Nu en voor onze toekomst. Door het woon- en werkplezier te vergroten, het onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken, maar ook door onze regio nog duidelijker op de kaart te zetten voor bezoekers van buitenaf. Met succes. De werkloosheid neemt af, het aantal inwoners stijgt en we zien tegelijkertijd een duidelijke toename in toeristische bezoeken.


Net zo belangrijk vind ik de samenwerking tussen de verschillende Kop-gemeenten. Die is in de afgelopen periode, en dat spreek ik graag hardop uit, uitstekend gebleken. En daar speelt ook De Kop Werkt! een belangrijke rol in. Als gemeenten hebben we vaak een gedeelde agenda. Middels dit gezamenlijke programma steunen en ondersteunen we elkaar op gebieden die voor elke gemeente van belang zijn. Deze onderlinge verbondenheid zet aan tot meer samenwerking, bijvoorbeeld in het gezamenlijk optrekken naar de grotere regio en, uiteindelijk, Den Haag.


De volgende grote stap die we nu moeten zetten is het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda, een ambitiedocument 2.0. Deze agenda brengen we in bij Holland boven Amsterdam om landelijk onze stempel te drukken. We zetten gebieden in onze regio nog duidelijker op de kaart en spannen ons samen in om grote (infrastructurele) projecten voor de Kop van Noord-Holland te winnen. Als je als gemeenten lange tijd hetzelfde wilt en dit ook uitdraagt, creëer je kansen voor elkaar en kríjg je die kansen ook daadwerkelijk. Zo maken we onze regio steeds een stukje beter, voor iedereen.


Ik ben van mening dat het vooral belangrijk is om met elkaar de schouders eronder te blijven zetten en ook in deze drukke, goede tijden het grote belang van De Kop Werkt! niet uit het oog verliezen. Werk aan de winkel!’


Jelle Beemsterboer

Voorzitter De Kop Werkt!