Bestuursopdracht

Regionaal
Ambitiedocument

In het Regionaal Ambitiedocument zijn concrete doelen vastgelegd waar de komende jaren samen aan wordt gewerkt door de Kop-gemeenten. Door het bundelen van krachten wordt actief aandacht besteed aan het verbeteren van de leefbaarheid in en duurzaamheid van de kernen in de Kop van Noord-Holland. Dit moet leiden tot een sterke, energieke regio met een hoge kwaliteit van leven.

Project 111:


Revitalisering
De Koog / Planet Texel

Doelstelling

De doelstelling van het project Revitalisering De Koog/Planet Texel is het opwaarderen van het duindorp De Koog. Dit is van groot belang voor zowel de leefbaarheid van het dorp zelf, als voor de totale Texelse economie en de Noordkop als geheel. Het project draagt bij aan een leefbare en dynamische regio en is het resultaat van een samenwerking tussen bewoners en ondernemers.

Voortgang en werkzaamheden:

Het opknappen van de openbare ruimte van De Koog is gepland tot het hoogseizoen van 2020. In 2019 vindt het grootste deel van de werkzaamheden plaats, met als doel deze af te ronden rond Pasen – begin april 2020. Inmiddels zijn de resultaten zichtbaar. De uitstraling van terrassen, panden en de openbare ruimte is flink verbeterd.


In 2019 hebben in en rond de Dorpsstraat verbouwingen plaatsgevonden op basis van het wensbeeld dat is vastgesteld door alle betrokkenen. Het Ontwerpbestemmingsplan is definitief gemaakt en heeft inmiddels ter inzage gelegen. Op het gebied van terrassen en uitstallingen in het centrum van De Koog is de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld.


Het college van B&W heeft de gewenste aanpassingen in de Welstandsnota vastgesteld. Daarnaast zijn locatie-ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot de vernieuwing en uitbreiding van diverse horecagelegenheden en winkelpanden, in combinatie met het verbreden van de straat. De lopende aanvragen voor de subsidieregeling ‘Kwaliteitsslag centrum De Koog’ worden afgewikkeld. Rondom illegale uitbouwen en reclame vindt handhaving plaats.


Voor de ‘Kop van Zuid’ en ‘Rondje De Koog’ heeft aannemingscombinatie TAC de herinrichting van de Brink (fase 1) en het gebied rondom de Lubertischool (fase 2) gerealiseerd. De voorbereiding voor de derde fase, Nikadel, is afgerond. Na de herfstvakantie start de herinrichting van deze openbare ruimte. Fase 2 van ‘Planet De Koog’ is in voorbereiding. Hierbij wordt vooral gekeken naar verkeers- en parkeermaatregelen. De eerste schetsen voor verbeteringen met het oog op verkeer en parkeren zijn gemaakt.

Project 121:


Opwaarderen dorpsplein Huisduinen

Doelstelling

Het projectdoel van ‘Toeristisch Knooppunt Huisduinen’ is het creëren van een aantrekkelijk dorpsplein voor Huisduinen. Hierdoor wordt de leefbaarheid versterkt en tegelijkertijd de aantrekkingskracht van de Noordzeekust in de Kop van Noord-Holland vergroot.

Voortgang en werkzaamheden:

Door het mislopen van de subsidieaanvraag van het Waddenfonds is er geen budget voor het project. De doelstelling voor het jaarprogramma van 2019 wordt niet gehaald. Het voorstel om vrijgekomen budget van een ander (stilgelegd) project binnen de gemeente Den Helder deels te gebruiken voor dit project is in de stuurgroep De Kop Werkt! van 3 juli goedgekeurd. Met dit budget kan het project gerealiseerd worden binnen het jaarprogramma van 2020.


Inmiddels is een nieuwe planning opgesteld met als doel na het zomerseizoen van 2020 te beginnen met de uitvoering en herinrichting van het ‘Dorpsplein Huisduinen’. De eerste ontwerpschetsen zijn gemaakt. In overleg met de omgeving wordt het definitieve ontwerp vastgesteld.

Project 122:


Gebiedsontwikkeling Huisduinen
(Den Helder)

Doelstelling

Het project Gebiedsontwikkeling Huisduinen heeft als doel de Noordzeekust aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers als bewoners. Het project verbetert de (toeristische) infrastructuur in het gebied door het realiseren van een goed toegankelijke strandslag bij Huisduinen. Door het versterken van de kwaliteit van de toeristische sfeer wordt bijgedragen aan de toeristische economie in het gebied en betere bereikbaarheid van het strand.

Voortgang en werkzaamheden:

In het eerste kwartaal van 2019 is gestart met de natuurtoets. De toets is uitgewerkt en heeft tot meerdere conclusies geleid. Deze conclusies vragen om een vervolgonderzoek. Op basis van dit onderzoek worden, bij een positieve uitslag, het definitieve ontwerp en de vergunningen uitgewerkt. Momenteel ligt het project stil. Ook moet nog een partner gekozen worden voor de nieuwe natuurtoets.


Project 131:


Versterking ligging aan zee (Den Helder)

Doelstelling

De gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoeken in overleg met de Provincie Noord-Holland welke aanpassingen nodig zijn om in de toekomst een multifunctionele waterkering mogelijk te maken. Het eerste uitvoeringsproject moet leiden tot verbetering van de dijkopgang. Het algemene doel is om multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk toe te staan. Op basis van onderzoek moet blijken hoe dit een meerwaarde kan zijn voor onder meer duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de recreatief-toeristische waarde van Den Helder.

Voortgang en werkzaamheden:

Het ontwerp van MVRDV – de ‘SeaSaw’ – voor de verbinding stad-zee (Zeedijk) is spectaculair, maar ook ver boven het beschikbare budget van € 1 miljoen. De verwachting is dat de stichtingskosten tussen de € 2,5 en € 4 miljoen liggen. Betrokken partijen zijn enthousiast, maar het doel voor het project wordt in 2019 niet behaald.


De ambitie is de betrokkenheid en het enthousiasme om te zetten in realisatie. Dit betekent dat we partijen vragen bij te dragen in geld, kennis, materialen, organisatie en uitvoering. Voorgesteld wordt om de ‘SeaSaw’ te ontwikkelen in bouwteamverband. De aannemerscombinatie Aannemingsbedrijf Dozy BV en Poly Products BV is bereid het ontwerp risicodragend uit te werken naar een haalbaar product.


Naar de haalbaarheid van twee varianten wordt nader onderzoek verricht. Het gaat om een variant met een lengte van 52 meter en een ontwerp van 70 meter. Ook moet onderzocht worden of het mogelijk is ‘SeaSaw’ op en neer te laten bewegen, tegengesteld aan het getijde. Op dit moment is nog niet duidelijk of en zo ja op welke voorwaarden alle benodigde vergunningen en andere toestemmingen voor de bouw verkregen kunnen worden. Onzeker is of dekking kan worden verkregen voor de kosten van de realisatie. Het bouwteam zet zich in om voldoende budget te vinden voor de bouw van ‘SeaSaw’.


Door de onzekerheden rondom techniek, toestemmingen en budget worden het (verdere) ontwerp en de bouw een herhaling van zetten. Hierbij is de inbreng van diverse partijen van groot belang. De gemeente Den Helder legt het opdrachtgeverschap neer bij Zeestad BV en stelt € 900.000 beschikbaar. In het proces worden twee go-/no-go-momenten voorgesteld. Bij het niet doorgaan van het project, stort Zeestad BV het niet-bestede bedrag terug aan de gemeente.

Project 151:


Revitalisering Groote Keeten

Doelstelling

Het burgerinitiatief in Groote Keeten om de openbare ruimte op en in de omgeving van het dorpsplein in te vullen en op te knappen, moet bijdragen aan het creëren van een aantrekkelijke kustplaats. Samen met de inwoners van Groote Keeten werken we aan een breed gedragen plan voor de herinrichting en omgeving van het plein, met als doel een attractieve doorgang richting het strand voor recreanten en inwoners te realiseren.

Voortgang en werkzaamheden:

Het project is grotendeels volgens planning uitgevoerd en afgerond op 18 april 2019, voor de start van het Paasweekeinde. In de laatste weken van april zijn de groen- en beplantingswerkzaamheden afgerond. Nadat het project op 29 april is opgeleverd, vond op 11 mei de feestelijke opening van het nieuwe dorpsplein plaats.

Project 161:


Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Doelstelling

Sint Maartenszee moet een aantrekkelijke plaats voor toeristen blijven. Door de kwaliteit van Sint Maartenszee te versterken willen we recreatie en daarmee samenhangende activiteiten zich verder laten ontwikkelen en toekomstbestendig maken. Door Sint Maartenszee aantrekkelijk te houden en maken voor bewoners, recreanten, investeerders en ondernemers willen we de badplaats de komende tientallen jaren in stand houden.

Voortgang en werkzaamheden:

Na het opstellen van een plan van aanpak voor de herinrichting van het eerste deel van de Zeeweg (gedeelte N9 tot en met de kruising Belkmerweg), leverde de ontwerpfase drie varianten op. Uit de varianten is, na het toetsen van de financiële haalbaarheid, eind juli 2019 in overleg met de klankbordgroep één ontwerp gekozen. Dit ontwerp wordt nader uitgewerkt.


Eind september vindt een inspraakbijeenkomst plaats, waarbij belanghebbenden geïnformeerd worden en ruimte krijgen mee te denken. Verdere (technische) uitwerking van de herinrichting vindt plaats in het tweede kwartaal van 2020, de aanbesteding volgt in het derde kwartaal. In het vierde kwartaal van 2020 start de realisatie, met een uitloop naar het eerste kwartaal van 2021.

Project 171:


Energy & Health Campus

Doelstelling

De Energy & Health Campus heeft drie doelstellingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het creëren van een aantrekkelijk en open (werk)gebied in de toekomst moet leiden tot een interactief kennis- en informatiecentrum op locatie. De Energy & Health Campus moet een inspirerende omgeving zijn, waarin wetenschappers in nucleaire gezondheid en duurzame energie vanuit de hele wereld graag willen werken. Uiteindelijk moet de campus uitgroeien tot een aantrekkelijke wetenschapsomgeving op het gebied van duurzame energie en nucleaire gezondheid.

Voortgang en werkzaamheden:

De financiering vanuit De Kop Werkt! wordt voornamelijk besteed aan de komst van een informatiecentrum en het vormgeven van een kwaliteitsplan voor ruimtelijke ontwikkeling. Ook wordt budget gebruikt voor campusorganisatie en -communicatie en het verbeteren van de match tussen arbeidsmarkt en onderwijs.


Een aantal grote onderdelen loopt door in 2020. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een integraal stedenbouwkundig plan, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, de mede-organisatie van een EHC-summer school, het opstellen van meertalige communicatiemiddelen om de EHC te positioneren, het opzetten van een informatie- en meeting-punt in het Forumgebouw, het publieksvriendelijk maken van de EHC-toegang, het optimaliseren van de toegankelijkheid en het inventariseren van de bereikbaarheid en het maken van een voorlopig ontwerp voor het Experience Center EHC. Eind 2019 wordt een Europese aanbesteding gestart voor het selecteren van een bureau dat een omgevings- en stedenbouwkundigplan ontwikkelt. Momenteel wordt de vormgeving van de campusorganisatie verkend.


Op basis van het projectplan voor arbeidsmarkt en onderwijs, zijn verschillende activiteiten van start gegaan. Zo wordt een (online) communicatiestrategie ontwikkeld gericht op werving en wordt een gezamenlijk online stage- en vacatureplatform gebouwd. Ook het verbeteren van de zichtbaarheid van bedrijven op beurzen, markten en bedrijvendagen en de samenwerking en verbinding met het onderwijs, net als het ontwikkelen van online lesmateriaal, maken onderdeel uit van het projectplan.


Het communicatieteam legt momenteel de laatste hand aan de algehele communicatiestrategie van EHC. De website is zo goed als klaar en wordt in september gelanceerd. Bij het informatiepunt ‘Zand tegen Zee’, het informatiecentrum van HHNK in Petten, worden belangstellenden geïnformeerd over EHC en Pallas.


Een extern bureau is betrokken bij het ontwikkelen van een integraal concept voor het Experience Center. Dit gebeurt in verschillende fases. In de eerste fase is in samenwerking met alle betrokken partijen een gezamenlijke doelstelling en visie opgesteld, gekeken naar mogelijke locaties en een financiële onderbouwing gevormd. De resultaten zijn door alle betrokken partijen positief ontvangen en goedgekeurd. In de tweede fase worden het concept en de business case verder uitgewerkt. Het definitieve plan wordt in het najaar voorgelegd, waarna alle betrokken partijen definitief beslissen of het project doorgaat of niet. Bij groen licht wordt in de derde fase verder gewerkt aan het ontwerp en de realisatie van het informatiecentrum.

Project 192:


Identity Matching

Doelstelling

Het versterken van de (toeristisch-)economische attractiviteit van de kustplaatsen in de Kop van Noord-Holland is de algemene doelstelling van het project ‘Identity Matching’. Het versterken van de lokale identiteit waar bewoners zich in herkennen is tevens van belang voor de culturele ontwikkeling van het gebied. Doel is om de ontwikkelde identiteit van kustplaatsen tot uiting te laten komen in (soms kortlopende) campagnes voor winkels, horeca, recreatiebedrijven en evenementen, maar ook zichtbaar te maken in openbare ruimten.

Voortgang en werkzaamheden:

Vanwege andere prioriteiten zijn de doelstellingen om Fase 3 (Hollandse Kust, Schagen-Julianadorp) en de start van Fase 1 (Kolhorn) verder uit te werken niet behaald. Fase 3 (Den Helder) is afgerond. De terugkoppeling aan de deelnemers vindt nog plaats, wel wordt gestart met Fase 4. In het tweede kwartaal van 2019 is besloten concreet aan de slag te gaan met Texel. Dit project krijgt een vervolg en wordt afgerond. Hiervoor zijn goede afspraken gemaakt tussen gemeenten en externe deskundigen.


De gemeenten Schagen en Den Helder gaan verder met Fase 4 van het project. De opdracht is door Den Helder verstrekt aan IMA, de twee partijen werken deze fase gezamenlijk uit. De gemeente Hollands Kroon heeft in december 2018 haar akkoord gegeven voor Fase 1. Samen met IMA wordt een planning opgesteld. IMA brengt daarnaast een offerte voor Fase 1/2 op Texel uit.

Project 310:


Waddenbaai

Doelstelling

De Waddenbaai kan uitgroeien tot een belangrijke recreatieve en toeristische trekpleister in de Kop van Noord-Holland. Door het realiseren van verschillende voorzieningen kan de verbinding tussen mens en Waddenzee versterkt worden. Deze voorzieningen bouwen onder meer verder op projecten die al in gang zijn gezet, zoals ‘Waddenpromotie’ en ‘Knooppunten en toeristische overstappunten’. Door de beleving van het wad te vergroten krijgen recreatieve en toeristische activiteiten een boost. Alle onderdelen binnen dit project worden in nauwe samenhang met de natuurkwaliteit van het gebied gerealiseerd.

Voortgang en werkzaamheden:

Momenteel wordt de samenwerkingsagenda ‘De Waddenbaai’ geschreven. Het doel van deze agenda is het opstellen van een integrale aanpak om de leefbaarheid en beleving van het gebied te vergroten. In afwachting van deze gezamenlijke agenda, zijn vier deelprojecten gestart:


- Deelproject 1: Renovatie toeristische voorzieningen Waddenhaven Texel

- Deelproject 2: Fietspad Prins Hendrik Zanddijk

- Deelproject 3: Uitkijktoren Balgzandpolder

- Deelproject 4: Waddenbelevingspunt Den Oever


Het eerste deelproject bestaat uit twee delen. De kustuitbreiding van het Waddenstrand door het opspuiten van zand is afgerond en binnen de begroting gebleven. Het Fitpoint/speelschip wordt eind 2019 geheel vervangen. De opdracht is verstrekt en ook hierbij is het gelukt binnen de begroting te blijven.


Het fietspad over de Prins Hendrik Zanddijk is afgerond. Voor de uitkijktoren in de Balgzandpolder heeft de gemeente Den Helder subsidie beschikbaar gesteld. Het is onzeker of in 2019 gestart kan worden met de constructie, de overige fasen verlopen volgens schema. De aanpassing van het uitkijkpunt voor mindervaliden en het plaatsen van een periscoop bij het Waddenbelevingspunt Den Oever worden nog voor het einde van 2019 uitgevoerd.

Project 411:


Huisvesting arbeidsmigranten

Doelstelling

Het project Huisvesting arbeidsmigranten wil voor voldoende en betere huisvesting voor arbeidsmigranten zorgen en een blijvende oplossing vinden voor tijdelijk gebruik van huisvesting. Het inzetten van arbeidsmigranten is belangrijk voor het functioneren van regionale bedrijven in diverse sectoren. Het budget wordt gebruikt om het nut en de noodzaak van goede, duurzame huisvesting in beeld te brengen. Een speciaal team wordt ingezet om ondernemers hier meer bewust van te maken.

Voortgang en werkzaamheden:

Begin 2019 werd ingezet op het opschalen van het project naar regionaal niveau. Deze ontwikkeling verloopt moeizaam. Binnen De Kop Werkt! wordt het plan van aanpak verder uitgevoerd. Het Westlands-model, waarbij alle arbeidsmigranten in de gemeente worden ingeschreven en geregistreerd in de gemeentelijke administratie, wordt voor het einde van 2019 ingevoerd in Den Helder en Schagen. Hollands Kroon werkt sinds 2018 volgens dit model.


Of dit jaar voldoende stappen gezet worden om initiatieven ook daadwerkelijk beter mogelijk te maken is nog niet zeker, wel vindt regelmatig overleg plaats. Zo wordt op regionaal en lokaal niveau informatie uitgewisseld over concrete initiatieven, de invoering van het Westlands-model, beleid en overige zaken.

Project 421:


Verduurzamingsonderzoeken agrarische sector

Doelstelling

Door het in kaart brengen van mogelijke oplossingen die de gevolgen van CO2-uitstoot vanuit de glastuinbouw terugdringen, wil dit project de meest kansrijke oplossingen verder uitwerken tot vervolgprojecten.

Voortgang en werkzaamheden:

Nadat in eerste instantie bleek dat de opdracht niet goed uit te voeren was, werd in overleg met Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) een nieuwe onderzoeksrichting vastgesteld. Een klein aantal agri-gerelateerde bedrijven op Agriport A7 is benaderd mee te doen aan een onderzoek naar de mogelijkheid voor aansluiting op het warmtenet van ECW om zo de CO2-uitstoot van de bedrijven flink te verlagen.


In augustus 2019 zijn de deelonderzoeken naar de warmtekoppeling met ECW en tussen de bedrijven onderling van start gegaan. Het derde deelonderzoek richt zich op de mogelijkheid warmte in te zetten bij het verduurzamen van koudeopslag door het toepassen van absorptiekoeling. Bij de onderzoeken is ook onderzoeksbureau Greenvis betrokken.

Project 431:


Gezond lokaal voedselprogramma

Doelstelling

Het doel van het project is de regionale samenwerking tussen landbouw en de zorgsector verbeteren en het aanmoedigen van onderlinge samenwerking tussen producenten van streekproducten. De focus ligt op het stimuleren, faciliteren en organiseren van landbouw-zorgketen-projecten om hiermee innovatief de problemen rond korte ketens, ondervoeding, eenzaamheid, verspilling en duurzaamheid te lijf te gaan.

Voortgang en werkzaamheden:

De Kop Werkt! heeft zich voor dit project aangesloten bij de AZ Food Tour. Dit interactieve lesprogramma heeft als doelstelling kinderen bewust te maken van gezonde voeding, een gezonde levensstijl, streekproducten en hen actief mee te laten denken over maatschappelijke problemen rondom voeding, zoals verspilling. Dit doet de AZ Food Tour door middel van bezoeken aan regionale telers en leuke, originele leerprogramma’s.


Twintig basisschoolklassen hebben zich ingeschreven voor het lesprogramma. Zij maakten door middel van bedrijfsbezoeken kennis met de productie van lokale producten. Het lesprogramma werd afgesloten met foodclinics. De kinderen maakten rond het programma vlogs. De school die de beste vlog samenstelde, kreeg de kans een voetbalwedstrijd van AZ bij te wonen. Twee basisscholen uit de Kop van Noord-Holland, OBS De Dijk uit Den Helder en de St. Jozefbasisschool uit ’t Zand, bereikten samen met acht andere basisscholen de finale.


Het project vond plaats van 4 maart tot en met 19 april en is afgerond. De resultaten zijn een uitgebreid lesprogramma waar een bezoek aan een agrarisch bedrijf onderdeel van was. Daarnaast is een lesfilm gemaakt over de streekproducten die in Noord-Holland Noord te vinden zijn.

Project 441:


Versterking IJsselmeerkustbeleving

Doelstelling

Door recreatief ruimtegebruik toe te staan rond de IJsselmeerdijk, langs de kuststrook tussen Den Oever en Middenmeer, wordt gewerkt aan het versterken van de beleving van de IJsselmeerkust. Dit gebeurt door het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen, die passen bij de beleving van de Noordzeekust en Waddenkust. Onderzoek moet uitwijzen hoe deze nieuwe mogelijkheid een meerwaarde kan zijn voor onder meer ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de recreatief-toeristische waarde van de Wieringermeer.

Voortgang en werkzaamheden:

Fase 1 van het project is gereed. De komende periode worden de quick-wins van de tweede fase, zoals de fietsersfaciliteiten langs de IJsselmeerkust, afgerond. Alle filmpjes voor de QR-coderoute zijn gefilmd en opgeleverd. De wandelroute is eerder dit jaar feestelijk geopend. De laatste fase start in het voorjaar van 2020. De komende maanden wordt gewerkt aan het afronden van de quick-wins en het voorbereiden en ontwerpen van de deelprojecten ‘Gat in de dijk’, de zwemfaciliteiten bij het Huis van Niets en het Zuiderstrand.


Voor het beleefpunt bij het ‘Gat in de dijk’ is, na meerdere gesprekken met Staatsbosbeheer, een locatie toegewezen. Een landschapsarchitect is momenteel bezig met het ontwerp en de werkvoorbereiding. Doel is het deelproject op te leveren op 17 april 2020, precies 75 jaar na de onderwaterzetting van de Wieringermeer.


Bij werkhaven De Oude Zeug is de verwijderde zwemsteiger vervangen door een nieuwe drijvende steiger. De zwemfaciliteiten bij het Huis van Niets worden in het tweede deel van 2019 vormgegeven en voorbereid. De uitvoering is gereed voor het zwemseizoen van 2020. Samen met IJsclub Voorwaarts in Den Oever zijn de mogelijkheden voor de ontwikkelingen in de Zuiderhaven verkend.

Project 512:


Uitvoering Dorpsontwikkelingsplan
Oudesluis

Doelstelling

Het doel van dit project is om in samenspraak met de inwoners van Oudesluis de leefbaarheid van de dorpskern te behouden en versterken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het interessanter maken van de dorpskern als gebied om in te wonen en leven.

Voortgang en werkzaamheden:

Het opknappen van de multifunctionele ruimte De Bijenkorf en de werkzaamheden bij VV Oudesluis zijn volgens planning verlopen en afgerond. Op 15 juni 2019 vond de feestelijke (her)opening plaats. De werkzaamheden op en rond het Molenpad liggen op schema, net als de laatste herstelwerkzaamheden aan het Polderpark.

Project 513:


Dorpsplan Wieringerwerf

Doelstelling

Door de openbare functies te wijzigen wordt ruimte geboden aan een goede herontwikkeling en vergroting van de ruimtelijke kwaliteit in Wieringerwerf. De gemeente wil via dit project de hoofdkern van het dorp een impuls geven en werkt samen met verschillende belangengroepen aan het behouden en versterken van de leefbaarheid. Doel is om de dorpskern interessanter te maken om te wonen en leven, ook voor jongere gezinnen.

Voortgang en werkzaamheden:

In deze tussenrapportage draait het specifiek om de nieuwbouw voor nood- en hulpdiensten en de gemeentewerf. De vergunning voor de werkzaamheden zijn aangevraagd en verleend, de bestekken zijn gemaakt en de aanbesteding is afgerond. Jorritsma Bouw is de aannemer voor de bouw, Bouwbedrijf Haarsma is de civieltechnische aannemer voor de buitenruimte. De bouw is gestart, momenteel wordt het storten van de fundering afgerond. De verwachting is dat de oplevering van het gebouw en de buitenruimte plaatsvindt in het eerste kwartaal van 2020.

Project 516:


Regionale visies verblijfsrecreatie en detailhandel

Doelstelling

Het uitvoeren van een vitaliteitsscan geeft inzicht in de levendigheid van verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland met betrekking tot recreatie- en vakantieparken. Ook worden via dit project mogelijke oplossingen voor verbeteringen aangedragen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambities, zoals deze in de visie ‘Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord’ zijn geformuleerd. De uitkomsten van de scan en de aanvullende onderzoeken worden vertaald naar een gerichte inzet van middelen uit het revitaliseringsfonds.

Voortgang en werkzaamheden:

In maart 2019 verscheen de rapportage Vitaliteitsonderzoek Kop van Noord-Holland – ‘De wind in de rug’. Het rapport geeft een goed beeld van de vitaliteit van verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland. De resultaten van de vitaliteitsscan worden gebruikt voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Hiermee is dit project afgerond. In 2019 is gestart met het vervolgproject, ‘Revitalisering Verblijfsrecreatie’ (Project 517).

Project 517:


Revitalisering Verblijfsrecreatie

Doelstelling

‘Vergeten’ parken die niet langer geschikt zijn voor verblijfsrecreatie verdienen beter. Daarom zet dit project in op het opknappen en nieuw leven inblazen van bestaande parken en deze gebieden zo te veranderen in prettige, groene recreatiegebieden.

Voortgang en werkzaamheden:

Het revitaliseringsprogramma is samengesteld op basis van een eerder uitgevoerde vitaliteitsscan (Project 516). Uit dit rapport is naar voren gekomen dat de recreatiesector zich snel ontwikkelt en, door de toename van het aantal toeristen, de afgelopen jaren groei heeft doorgemaakt. Deze positieve ontwikkeling biedt meer kansen.


Het actieprogramma ‘Revitalisering Verblijfsrecreatie’ werkt volgens drie centrale strategielijnen:

1. Vernieuwen

2. Herontwikkeling ‘Toppers van toen’

3. Transformeren


De regionale werkgroep Verblijfsrecreatie heeft op basis van het rapport een programma-agenda opgesteld. Hierin is zowel de inhoudelijke als financiële planning opgenomen. Door het bestaande aanbod – dat nu weinig perspectief heeft – te verbeteren, blazen we deze gebieden nieuw leven in en voegen we een levendig aanbod toe aan de recreatiesector. Dit project loopt door tot en met eind 2020.

Project 521:


Vrijkomende agrarische bebouwing / Kwaliteitsimpuls vergroting agrarische bouwblokken

Doelstelling

Door de gevolgen van schaalvergroting in de landbouw vorm te geven en in te passen in de omgeving, werkt dit project aan het voorkomen van verval van vrijgekomen agrarische bebouwing. Ook worden functies en kwaliteit toegevoegd aan de omgeving en het landschap en grote agrarische bouwblokken ingepast in de bestaande omgeving, met als doel hier kwaliteit aan toe te voegen.

Voortgang en werkzaamheden:

Na een kick-offmeeting in december 2018 zijn door teamleden vanuit de gemeenten in de verkenningsfase vier casussen voorgedragen. Geen van deze onderwerpen heeft groen licht gekregen, waardoor het project een halfjaar vertraging opliep. Wel start het project na de zomerperiode in bescheiden vorm met de boerderij van Plassendaal op Texel. Bij het bepalen van mogelijke casussen zijn tevens architecten betrokken.


Er is voor dit project een nieuwe planning opgesteld:

Project 1: augustus 2019 – februari 2020

Project 2: februari 2020 – juni 2020

Project 3: februari 2020 – december 2020

Project 4: juli 2020 – december 2020

Project 530-536:


Bereikbaarheid De Kop Werkt!

Doelstelling

Door de bereikbaarheid van en binnen de Kop van Noord-Holland te ondersteunen, levert dit project een bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkelingen in de regio. Binnen De Kop Werkt! is een werkteam actief voor het in beeld brengen van maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Het werkteam, gevormd door de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen, de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat, heeft een onderzoeksprogramma opgesteld om mogelijkheden tot verbetering van de bereikbaarheid in kaart te brengen.

Voortgang en werkzaamheden:

Vanaf 2017 zijn onderzoeken opgenomen naar verbetering van de doorstroming. Deze onderzoeken vinden plaats op de N250, de oostwestrelatie Stolpen-Medemblik, de bereikbaarheid van de ontwikkelingslocatie Petten en het ICT-gestuurd vervoer voor Agriport A7.


Naast een verdieping van de projecten uit de eerste helft van 2018 is onderzoek gestart naar een goede 2+2-wegverbinding tussen Alkmaar en Den Helder, een goede doorstroming van de N245 door Schagen en een vertaling van de fietsvisie van de provincie naar een concreet netwerk en projecten.


In opdracht van de stuurgroep De Kop Werkt! zijn in augustus 2019 de resultaten van de uitgezette onderzoeken voorgelegd aan het bestuurlijk trio. Er is een voorstel gedaan voor het verder ontwikkelen van verschillende projecten. Daarbij gaat het om:

- verdere ontwikkeling van het fietspad Groetweg

- verdere ontwikkeling N245

- verdere ontwikkeling van de twee gekozen fietsroutes op basis van het fietsvisie-onderzoek


Voor het verder in gang zetten van de projecten met hoge prioriteit zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden opdrachten verleend aan onderzoeksbureaus. De resultaten hiervan worden eind 2019 verwacht.

Project 542:


Versterking vaarroutenetwerken
Kop van Noord-Holland, knooppunt Kolhorn

Doelstelling

Met dit project haakt de Noordkop via de gemeente Hollands Kroon aan bij het programma voor waterrecreatie van de Provincie Noord-Holland. De eerste stap is het maken van een eenvoudige koppeling voor sloepen met het vaarroutenetwerk van Alkmaar en West-Friesland. Hierdoor kan Kolhorn, ondersteund door Schagen en Middenmeer, verder uitgroeien als knooppunt en scharnierpunt tussen West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.

Voortgang en werkzaamheden:

De eerste drie fases (Fase 0, Fase 1 en Fase 2) van het project zijn afgerond, alle quick-wins zijn in 2018 uitgevoerd. In Fase 3 worden de lange-termijnplannen uitgevoerd, ook deze fase loopt. Het opknappen van de boothelling in de Boezem in Wieringerwaard is komen te vervallen. De Boezem wordt, door een project van HHNK, afgesloten van de Pishoek. Hierdoor is het water afgesloten voor sloepen. De bestaande vervallen boothelling en steigers worden verwijderd. Afgelopen jaar zijn de meeste werkzaamheden in het Kolhornerbos uitgevoerd. Ook zijn in het voorjaar de bloemenmengsels ingezaaid en is parkmeubilair geplaatst. Daarmee is dit deelproject afgerond.


Tijdens gesprekken met HHNK werd duidelijk dat tussen de vaarroute Kolhorn en het Amstelmeer in totaal drie passantensteigers liggen. HHNK wil deze steigers, onder meer gelegen in de Pishoek, verwijderen. Samen met de gemeenten is een duurzame keuze gemaakt en besloten de steigers te vervangen en in gemeentelijk beheer te nemen. De werkzaamheden kunnen in september 2019 aanvangen.


In samenwerking met Stichting Watertoerisme Kolhorn is de ontwikkeling van de camperplaatsen eind juli afgerond en opgeleverd. Het beheer is overgedragen aan de stichting. Het project rond de vrij-gegraven molenfundering aan de Molenkolk in Kolhorn moet nog worden voorzien van een kunstwerk. Het project is iets vertraagd. De technische tekeningen zijn gemaakt, de vergunningsaanvraag kan gedaan worden en de werkvoorbereiding kan starten. Op het moment dat de vergunning binnen is, start de uitvoering in oktober/november.

Project 543:


Vaarroutenetwerk Amstelmeer / IJsselmeer

Doelstelling

Om de Noordkop beter ‘bevaarbaar’ te maken moet de verbinding tussen het Amstelmeer en het IJsselmeer worden verbeterd. Dit project richt zich op het oplossen van knelpunten tussen het Amstelmeer en IJsselmeer en het versterken van het vaarroutenetwerk in de Kop van Noord-Holland. Bij het project zijn naast bewoners ook Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en ondernemers van het Lutjestrand betrokken.

Voortgang en werkzaamheden:

Het realiseren van de quick-wins is in volle gang en loopt volgens planning. De verwachting is dat deze eind 2019 worden opgeleverd. In de afgelopen periode is onder meer een afspoelgelegenheid voor surfers gerealiseerd, is de toegang tot het windsurfstrand verbeterd en is er een windmeter geplaatst. Hierdoor kunnen surfers online de weersomstandigheden op het Lutjestrand zien. Voor de laatste quick-win, de trailerhelling bij de Ulkesluis, is een haalbaarheidsstudie gestart. In december 2019 wordt meer duidelijk. De uitvoering van Fase 3, de overige werkzaamheden, start begin 2020.


Tijdens verschillende bijeenkomsten is een goed beeld ontstaan van de wensen in en rondom het Amstelmeer. Twee ondernemers hebben aangegeven mogelijk te willen ondernemen bij het Amstelmeer/Lutjestrand. De eerste schetsen worden de komende periode verder uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan.


Langs de vaarroute tussen het IJsselmeer en Amstelmeer is gestart met de voorbereiding voor vier aanmeersteigers. De vergunningen voor deze steigers, die onderdeel uitmaken van het Sloepennetwerk, zijn binnen en het werk is aanbesteed. De uitvoering vindt plaats in oktober 2019. Het Slootdorperbos is opgeknapt en voorzien van een avonturenplek voor kinderen. De wandelpaden die het bos verbinden met het centrum van Slootdorp krijgen ook een opknapbeurt.


Het plan om de sloepenroute aan te geven met drijvende bomen is na overleg met het hoogheemraadschap geschrapt. Een studie wees uit dat de vaarwegen van de Slootvaart en Den Oeversche Vaart niet breed genoeg zijn en het onderhoud te kostbaar. Om de vaarroute toch duidelijk te benadrukken, wordt een kunstroute ontwikkeld. Zes kunstenaars hebben zich aangemeld om opvallende ‘land-art’ te creëren. Na een selectieronde worden drie kunstenaars geselecteerd door de gemeente en inwoners. De kunstwerken worden voor het nieuwe vaarseizoen 2020 geplaatst.


De haalbaarheidsstudie voor de trailerhelling in Slootdorp is in uitvoering. De beoogde locatie van de trailerhelling is op grond van HHNK. Hiervoor worden het komende jaar vergunningen voor aangevraagd. Als deze worden verleend, kan de uitvoering begin 2020 plaatsvinden.