Bestuursopdracht

Match2020

De Kop Werkt! brengt bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid bij elkaar, met als doel gezamenlijk de balans tussen werkgelegenheid en opleidingen in de regio te verbeteren. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen wordt talent behouden voor de regio en krijgen bedrijven alle kans zich verder te ontwikkelen.

Project 611:

Uitvoering Regiosectorplannen (Match2020)


Project 613:

Opstellen regiosectorplan Zorg


Project 614:

Opstellen regiosectorplan Agribusiness


Project 615:

Opstellen regiosectorplan Tech@Connect


Project 617:

Opstellen regiosectorplan Toerisme & Recreatie

Doelstelling:

Het project Uitvoering Regiosectorplannen is onderdeel van het programma ‘Match2020’, voorheen het programma ‘Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs’. Dit programma heeft als doel het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en hierin een ideale afstemming van vraag en aanbod tot stand te brengen. Binnen het programma zijn vijf speerpunten (sectoren) benoemd: Agribusiness, Energie & Duurzaamheid, Maritiem & Offshore (samengevoegd tot Tech@Connect), Zorg en Toerisme & Recreatie.

Voortgang en werkzaamheden:

In de sectoren worden de in de planning opgenomen projecten en activiteiten uitgevoerd. Dit gebeurt met wisselende snelheid, maar met goede resultaten. In samenwerking met partners en door de komst van nieuwe initiatieven worden sommige projecten aangepast om beter aan te sluiten op de programmadoelstellingen van Match2020.

Zorg:

In het eerste kwartaal is met betrokken werkgevers gesproken over het opleiden van doktersassistenten. Op basis van een inventarisatieplan, waarin is vastgesteld hoe groot het tekort aan stageplaatsen is en wat hier de redenen voor zijn, wordt een plan van aanpak opgesteld.


Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuisorganisaties in de regio hebben gezamenlijk een contract ondertekend waarin is vastgelegd dat zij er alles aan doen om 250 extra opleidingsplaatsen in de regio te realiseren. Inmiddels staat de teller op 180 nieuwe opleidingsplekken. De deadline is eind 2020. Zorg- en welzijnsaanbieders kijken daarnaast steeds vaker naar zij-instromers en doelgroepen die meer begeleiding nodig hebben. Het instroomproject WelSlagen Den Helder is hier een goed voorbeeld van.


Voor de komst van een derde opleidingsplaats psychiatrie is door vertegenwoordigers van gemeenten en GGZ Noord-Holland Noord besproken hoe deze lobby vorm moet krijgen. Vastgesteld is dat ook het zorgkantoor hierbij betrokken moet worden. De verzamelde gegevens vormen de basis voor de op te stellen brief.


Naast arbeidsbesparende maatregelen is uit gesprekken met werkgevers de wens naar voren gekomen specifieker te kijken naar e-health-toepassingen in de zorg. Hiervoor zijn diverse initiatieven in gang gezet. Ook de wens om een hackathon te organiseren in de Kop van Noord-Holland is uitgesproken. Doel van deze bijeenkomst van software- en websiteontwikkelaars, designers en ondernemers is het ontwikkelen van maatregelen, die het werkplezier van (zorg)medewerkers verbeteren.

Agribusiness:

Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden tekenden op 29 januari 2019 het convenant ‘AgriProjecten Match2020’. Het programma GroenStart heeft in de Kop van Noord-Holland in het eerste halfjaar twintig intakes gevoerd, zeventien kandidaten bleken geschikt. In het derde kwartaal van 2019 wordt met belangstellenden een plan van aanpak opgesteld voor Agri-Traineeships. De start van de traineeships is in 2020.


In juni heeft de startbijeenkomst Agri Drones & Data De Kop plaatsgevonden. Op basis van de input maakt de projectleider een projectplan. In 2019 wordt gestart met de uitvoering van de eerste projecten. Via Match2020 (Groene Incubator) is agri-startup WalterPro door de ontwikkelaars aangeboden aan InHolland Alkmaar. Het gestelde target voor de Tuinbouwbattle, bedoeld voor leerlingen uit groep 8, is gehaald. Zestien groepen uit het basisonderwijs namen deel aan de battle.

Tech@Connect:

Het Promotie Event Techniek (PET) op 3 juni 2019 werd bezocht door duizend leerlingen. Ook Gameday (22 juni 2019) was een groot succes. De online campagne van het evenement bereikte 2,5 miljoen mensen. Daarnaast heeft hoofdsponsor Variopool meer dan twintig sollicitaties ontvangen op vijf vacatures die op de evenementsite geplaatst zijn. Met verschillende belanghebbenden zijn gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van een TekPark, het clubhuis van de toekomst. In het najaar van 2019 wordt een businessplan opgesteld.


Komend jaar wil het Clusius College een pilot TechVentures organiseren, waarbij leerlingen een bezoek brengen aan technische bedrijven in de Kop van Noord-Holland. Door middel van vlogs wordt betrokkenheid gecreëerd. Het Technasium heeft een aanvraag gedaan voor een TechVentures-bijeenkomst bij de Koninklijke Marine. Het Technasium verzorgt een techniekleerplan voor havo- en vwo-leerlingen op zeven middelbare scholen tussen Alkmaar en Amsterdam. De werkgroep wil deze samenwerking verbreden naar bedrijven in de Kop van Noord-Holland. Aankomend schooljaar wordt een techniekmagazine gepubliceerd. Alle middelbare scholen in de Noordkop doen hier aan mee.

Toerisme & Recreatie:

De voorbereidingen voor een bijeenkomst in oktober zijn in volle gang. De bijeenkomst richt zich op het uitwisselen van kennis tussen werkgevers en het onderwijs rondom verschillende initiatieven op de arbeidsmarkt. Een aantal betrokken werkgevers werkt mee aan het samenstellen van het programma van de bijeenkomst. Ook wordt op dat moment een convenant ondertekend tussen verschillende partijen.


De wervingsactie voor de koksopleiding op Texel – twintig plaatsen voor de koksopleiding (tweede jaargang) en twintig voor gastvrijheid (eerste jaargang) – heeft het afgelopen kwartaal volop gedraaid. Het uiteindelijke doel is om dit concept voor wonen, leren en werken op meerdere plekken in de Kop van Noord-Holland uit te rollen, mogelijk ook in andere sectoren. Hiervoor wordt een businesscase gemaakt.

Project 612/618:


Carrières in de Kop/Campagne arbeidsmarkt-communicatie

Doelstelling

De Kop van Noord-Holland neerzetten als aantrekkelijke leer- en werkregio is het doel van het project Arbeidsmarktcommunicatie, een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Doelgroepen die al in de Noordkop wonen, worden in het project verleid hier te leren en werken; mensen uit andere regio’s worden gestimuleerd zich te vestigen en hier te leren én leven. Het project is samengevoegd met Carrières in de Kop, waarbij jongeren aangemoedigd worden bij een studie- of beroepskeuze voor één van de vier branches binnen Match 2020 te kiezen.

Voortgang en werkzaamheden:

Na het bepalen van de opdracht en het opstellen van een plan van aanpak, is dit jaar een onderzoek onder stakeholders gehouden en is binnen de markten advies ingewonnen. Besloten is een promotiecampagne op te starten en een platform te ontwikkelen dat informatie over de kansen op de arbeidsmarkt en binnen het onderwijs in de Kop van Noord-Holland toegankelijk maakt. De definitieve opdracht is in augustus 2019 na een aanbesteding gegund aan een leverancier, Just B.V. De leverancier is direct gestart met de uitvoering van de opdracht. De geplande lancering van het platform is in januari.