2020

JAARPROGRAMMA

In het jaarprogramma 2020 is een project opgenomen vanuit de Investeringslijst 2017-2020.

Het draait om het volgende project: 

Project 514:


Geluidwal A7 Wieringerwerf

Doelstelling

Het verbeteren van het woonmilieu en de leefbaarheid van Wieringerwerf door het verbeteren


van de geluidwal langs de A7 ter hoogte van dit dorp, is de doelstelling van dit project. Deze snelweg loopt pal langs Wieringerwerf en verwerkt steeds meer verkeer.


Al in de jaren negentig is gestart met het afschermen van het dorp tegen het geluid. De aangelegde grondwal voldoet echter niet meer en moet vervangen worden door een geluidscherm met een lengte van anderhalve kilometer. Dit maakt deel uit van het programma ‘herstructurering Wieringerwerf’. De huidige wal is niet meer dan twee meter hoog en klinkt in, terwijl er een geluidwering nodig is van ten minste vier meter (gerekend vanaf de bovenkant van de rijbaan).


Het resultaat van dit project is derhalve een nieuwe geluidwerende voorziening langs de A7 ter hoogte van Wieringerwerf met een hoogte van ten minste 4 meter en een lengte van 1,5 km.

In verband met het budgetrecht kunnen de gemeenteraden en staten wensen en bedenkingen naar voren brengen op het jaarprogramma 2020. Van belang hierbij is het door de raden vastgestelde “toetsingskader projecten De Kop Werkt!”. Dit document bevat criteria voor de beoordeling van de projecten.


De projecten kunnen op zowel de kwalitatieve criteria als de basisvoorwaarden uit het toetsingskader worden beoordeeld.


Voor de goede orde is het toetsingskader bijgevoegd.