Bestuursopdracht

Havensontwikkeling

Door de samenwerking tussen de vier aanwezige havens in onze regio, de luchthaven en de bedrijventerreinen en infrastructuur die hier direct aan gekoppeld zijn te versterken, werkt De Kop Werkt! aan het verbeteren van de economische concurrentiepositie van Port of Den Helder en andere havens in de Kop van Noord-Holland. Het doel van de bestuursopdracht is de economische kracht van de regio internationaal op de kaart zetten.

Project 211:


Kade 43-46

Doelstelling

Het project Kade 43-46 voor Port of Den Helder moet een bijdrage leveren aan een meer dan gemiddelde stijging van het Bruto Regionaal Product (BRP) en het aantal werkplekken in de regio. Het concrete doel van dit project is het aanleggen van een verbrede kade, die geschikt is voor de offshore-industrie.

Voortgang en werkzaamheden:

De Port of Den Helder verstrekte in februari 2019 de opdracht aan De Kop Werkt! om de kaderuimte achter de Moormanbrug van een upgrade te voorzien en toekomstbestendig te maken. Door ISPS-faciliteiten (International Ship and Port facility Security Code) te optimaliseren en de kade (eventueel) te verbreden voor grote schepen, krijgt de haven een stimulans en verbetert de serviceverlening van Port of Den Helder. De door de beveiligingsleverancier gestarte werkzaamheden voor de automatisering van de ISPS-voorzieningen worden in het derde kwartaal van 2019 afgerond.

Project 212:


Paleiskade 2 (Harssens 1)

Doelstelling

Het project Harssens 1 heeft als doelstelling de aanleg van een kade en terrein als ‘one-stop supply base’ voor de offshore operations- en maintenance-sector. Om klaar te zijn voor de groeiende offshore-markt rondom energietransitie en windenergie heeft Port of Den Helder op korte termijn dringend behoefte aan meer kades en terrein direct achter deze kades.

Voortgang en werkzaamheden:

Op basis van onderzoek en inventarisatie is duidelijk geworden dat havenruimte nodig is om twee markten te bedienen: onderhoud van offshore windparken (circa 4-5 hectare) en het verstevigen van de positie van de haven op het gebied van onderhoud en logistieke service voor de olie- en gasmarkt vanuit Den Helder (circa 1 hectare).


Harssens 1 biedt circa 4,2 hectare aan havenruimte die benut kan worden en potentieel 380 meter kade. Wel zijn hiervoor belangrijke veranderingen in de huidige situatie nodig. Onder meer het verplaatsen van de Koninklijke Marine Jacht Club naar Willemsoord, de TESO-noodaanlanding en calamiteitensteiger is noodzakelijk. Ook moeten diverse eenheden van de Koninklijke Marine verkassen naar andere locaties in de haven.


Het projectdoel wordt niet behaald. Momenteel wordt verkend hoe het project een plek kan krijgen in de integrale ontwikkeling van de civiel-militaire samenwerking. Deze verkenning duurt langer dan gepland en het is op dit moment nog onbekend hoe lang dit nog duurt.

Project 213:


Field-lab Maritieme Drones

Doelstelling

Deze samenwerking richt zich op de ontwikkeling van een economisch ecosysteem voor maritieme drones, dronetoepassingen en de komst van een kennis-, innovatie-, test- en demonstratiecentrum voor maritieme drones, met als doel drone-ondernemingen zich in de regio te laten vestigen en kennis en technische arbeidsplaatsen te creëren. Het project richt zich op het aantrekken, faciliteren, ondersteunen en begeleiden van dronebedrijven, innovaties, technologieën, technieken en toepassingen. Daarnaast zet een deelproject zich in voor het realiseren van mobiele testvoorzieningen in de vorm van een praktijklaboratorium (field-lab) voor het demonstreren en testen van drones.

Voortgang en werkzaamheden:

Het project kent verschillende fases. De aanschaf en inrichting van faciliteiten (gestart in het eerste kwartaal van 2019) wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Daarna wordt de eerste testlocatie ingericht voor gebruik. In het vierde kwartaal van 2019 start de verplaatsing van de verschillende faciliteiten naar diverse (test)locaties.


Het Mobiel Field Lab (MFL) bestaat uit twee containers (20 fts), ingericht als een technische ruimte en een instructieruimte. Het lab wordt onder meer gebruikt voor het pilotproject ‘Ontwikkeling Nederlandse Maritieme Drone’. Een samenwerking van de Koninklijke Marine, Kustwacht Nederland en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij met kennisorganisaties, startups, scale-ups en studenten(bedrijven). Een ander onderdeel van het project is het realiseren van een dronetest- en demonstratieveld en het verkrijgen van een vliegcorridor en inpandige vlieglocatie op Den Helder Airport.


Met betrekking tot de arbeidsmarkt en de inzet van studenten is het doel van het project de Technische Universiteit Delft twee dagen per maand op zee te laten testen en wordt gewerkt aan de werving van studentenbedrijven en drone-startups. Ook wordt gestreefd het opleidingsprotocol van de Koninklijke Marine voor dronevliegen/dronepiloot breder (civiel) uit te rollen en wordt ingezet op het aantrekken van opleidingsorganisaties.


Het testcentrum heeft de beschikking over een dronetestveld met een stationaire briefings- en instructieruimte en werkunit op het terrein van de Koninklijke Marine aan de Nieuwe Haven. Door het organiseren van een droneweek wordt extra bekendheid gegeven aan de komst van het Maritieme Kennis- en Expertise Centrum Drones/MDI Noord-Holland

Project 214:


Uitvoerings-strategie
Haven Oude Zeug

Doelstelling

Door het ontwikkelen van een uitvoeringsstrategie moet werkhaven Oude Zeug toekomstbestendig worden. Duurzaamheid en de circulaire economie maken onderdeel uit van de strategie, waarbij wordt ingezet op het verkrijgen van het Ecoport-certificaat. Doel is om, in samenwerking met gemeente Hollands Kroon, een bedrijf (met vijftig full-timemedewerkers) zich te laten vestigen in de haven.

Voortgang en werkzaamheden:

Met huidige havengebruikers en diverse partners (Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, HHNK, Ontwikkelingsbedrijf NHN en een omwonende) en de eigenaren van het private deel van de haven Oude Zeug zijn gesprekken gevoerd over de ontwikkeling. Deze gesprekken waren nodig om draagvlak te krijgen en partijen te informeren. Binnen De Kop Werkt! is afstemming gezocht met het project ‘Samenwerkende Havens in de Kop van Noord-Holland’.


De gemeente Hollands Kroon verleent haar medewerking aan het overdragen van haar taken aan de particuliere markt. Voor het bepalen van de verkoopprijs is een taxatie uitgevoerd. Mede door vertraging bij de initiatiefnemer zijn de bestemmingsplanprocedure en het vergunningentraject nog niet gestart. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal van 2020 de besluitvorming over de haalbaarheid plaatsvindt. Daarna starten de verschillende procedures.


Haven Oude Zeug bevindt zich in een Natura 2000-gebied (beschermde natuur) en is gelegen tegen de primaire waterkering. Rijkswaterstaat is terughoudend in het verkopen van water en wil mogelijk alleen meewerken aan een erfpacht. Daarnaast spelen de ambities rondom de ‘Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050’ een belangrijke rol in de algehele aanpak. Dit alles zorgt ervoor dat pas begin 2020 beslist wordt over de haalbaarheid van dit project.

Project 216:


Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore

Doelstelling

De algemene doelstelling van dit project is werken aan het verbeteren van de concurrentiepositie van Port of Den Helder en de overige havens in de Kop van Noord-Holland. Dit gebeurt door het versterken, benutten en onderhouden van de marketingpositie. De marketingstrategie is bedoeld om meer bedrijven, die gerelateerd zijn aan de energiesector op de Noordzee, naar de regio te halen.

Voortgang en werkzaamheden:

Voor 2019 is een marketing- en communicatieplan opgesteld om North Sea Energy Gateway onder de aandacht te brengen van een breed publiek en verder uit te bouwen. Vanuit de Provincie Noord-Holland is een traject gestart waarin de drie zeehavens van Noord-Holland een gezamenlijk aanbod ontwikkelen. Dit ‘totaalaanbod’ wordt ingezet om internationale windenergiebedrijven te overtuigen zich te vestigen in Noord-Holland en bij het zoeken van samenwerking met partijen die al in de provincie gevestigd zijn.


Inmiddels is de website aangepast, is gestart met het verspreiden van gerichte nieuwsbriefuitingen en wordt sociale media ingezet bij het vergroten van de bekendheid van North Sea Energy Gateway. Hiervoor is ook een promotiefilm ontwikkeld. Deze film over offshore-logistiek vanuit het perspectief van Port of Den Helder, Den Helder Airport en de supply-chain wordt ingezet bij presentaties over North Sea Energy Gateway en in meerdere versies gedeeld via sociale media.


Het North Sea Offshore-evenement (NSO) trok een kleine driehonderd bezoekers naar Den Helder. Het programma van dit evenement bestond uit het bezoeken van bedrijven en actuele presentaties vanuit de markt. De voorbereiding voor deelname aan de Offshore Energy-beurs in Amsterdam en Wind Europe in Kopenhagen lopen. Ook heeft een beursbezoek aan Aberdeen plaatsgevonden en zijn samenwerkingen gestart met verschillende brancheverenigingen, zoals de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). Voor de NWEA-leden wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarbij zij een bezoek brengen aan het werkgebied van De Kop Werkt!.

Project 217-218:


Bepalen geluidsruimte, inclusief maatregelen

Doelstelling

Door verdere havenontwikkeling mogelijk te maken ontstaat nieuwe ruimte voor bedrijven zich te vestigen; bedrijven die vervolgens zorgen voor een stijging van het Bruto Regionaal Product (BRP) en het aantal arbeidsplaatsen in de regio. Uitbreiding van de planologische geluidsruimte is hiervoor de belangrijkste voorwaarde. Geluid is één van de onderzoeken waarop de uitkomsten van de verkenning Paleiskade 2-Harssens 1 moeten worden gebaseerd.

Voortgang en werkzaamheden:

Defensie heeft aangegeven de rest van het jaar 2019 nog te werken aan het in kaart brengen van de huidige geluidsituatie en het industrielawaai, de zogenoemde representatieve bedrijfssituatie. In de eerste helft van 2020 volgt een heldere verwachting van de toekomstige situatie. Bij het opstellen van het geluidreductieplan wordt daarom uitgegaan van de vergunde (huidige) situatie. De opdracht voor het opstellen van het plan voor de vermindering van (industrieel) geluid wordt in het vierde kwartaal van 2019 verleend. In 2020 wordt duidelijk welke kosten gemaakt moeten worden voor het treffen van maatregelen voor geluidafname. Dit komt voort uit het geluidreductieplan.


Voor de haalbaarheidsstudie Harssens is een werkgroep geluid opgericht. De bevindingen zijn gedeeld. Hieruit werd de conclusie getrokken dat de ontwikkeling geen doorgang kan vinden zonder een geluidreductieplan. De werkgroep is voortgezet als werkgroep geluidreductieplan. Op dit moment wordt de uitvraag voorbereid voor het adviesbureau dat de verdere geluidberekeningen uitvoert en het geluidreductieplan opstelt.

Project 219:


Samenwerkende havens

Doelstelling

Bij het benutten van economische kansen is samenwerking tussen de havens in de Kop van Noord-Holland van groot belang. Om als regio een rol te spelen binnen deze ontwikkelingen en te groeien, zijn naast de havens van Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon eigenlijk alle havens in het westelijk Waddengebied gebaat bij samenwerking.

Voortgang en werkzaamheden:

In het derde kwartaal van 2019 vinden, in samenwerking met mediabureau Druktemaker, een expertmeeting en werkconferentie plaats. Deze werkconferentie moet leiden tot een actuele toekomstvisie op de rol en de functie van de samenwerkende havens en een ontwikkelingsstrategie voor de economische ontwikkeling en publieke functies van de havens.


In het eerste kwartaal van 2020 wordt een gezamenlijke propositie van de vier havens gepresenteerd. Druktemaker gaat hierbij het verhaal van de verschillende havens onder woorden brengen. Het offertevoorstel is inmiddels gemaakt en goedgekeurd.

Project 221:


Buitenveld

Doelstelling

De gemeente Den Helder wil in samenwerking met Port of Den Helder en het Rijksvastgoedbedrijf komen tot een nieuwe bestemming voor Buitenveld en een optie tot koop op dit terrein bedingen voor een toekomstige, nog te onderzoeken, functie. Een optie is het ontwikkelen van een vrachtwagenrotonde voor het verbeteren van de verkeersstroom in de haven. Het algemene doel van het project is het versterken van de (haven)economie.

Voortgang en werkzaamheden:

Het project is in afwachting van de resultaten van het integraal ontwikkelperspectief binnen de civiel-militaire samenwerking. De verkenning over de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen duurt langer dan verwacht. De exacte duur van deze verkenning is nog niet bekend. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar welke ontwikkelingen haalbaar zijn op Buitenveld. Op het moment dat deze resultaten bekend zijn, wordt bekeken waar dit project kan worden ingepast.

Project 231:


Building with Nature

Doelstelling

Het algemene doel van het project is het onderzoeken van de haalbaarheid van een nieuwe havenmonding voor Den Helder. Deze havenmonding creëert niet alleen economische kansen in de haven van Den Helder, maar versterkt tegelijkertijd de omringende natuur. De fysieke doelstelling kent twee speerpunten: het bevorderen van de natuurkwaliteit in en om Balgzand en het bevorderen van duurzame economische groei in de Kop van Noord-Holland door het creëren van ruimte in de haven voor haven-gerelateerde bedrijvigheid.

Voortgang en werkzaamheden:

In 2018/2019 is de haalbaarheid van dit project via drie mogelijke varianten onderzocht. De rapportage wordt in 2019 opgeleverd. Na oplevering van de onderzoeksresultaten vindt bestuurlijke afstemming plaats over het vervolgproces.